Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ - Κυριακή ΙΕ’ ΛΟΥΚΑΖοῦμε σὲ ταραγμένη ἐποχή. Τὰ πάντα γύρω μας καταρρέουν. Ὅλα μοιάζουν τόσο ψεύτικα! Χρήματα, ἄνθρωποι, μὲ ὑψηλὲς κοινωνικὲς θέσεις, τεχνολογικὰ επιτεύγματα, ὅλα αποδεικνύονται τόσο εὐμετάβολα καὶ ἀνίσχηρα! Ποῦ νὰ στηρίξουμε τὴν ἐλπίδα μας; ποιὸς μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε; ποιὸς μπορεῖ νὰ εγγυηθεῖ γιὰ τὴ ζωή μας στὸ μέλλον;  Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴ δίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα μὲ τὰ λόγια: «ἡλπίκαμεν ἐπὶ Θεῶ ζῶντι». Δὲν ὐπολογίζουμε κόπους καὶ στερήσεις, γράφει ὁ θεῖος ἀπόστολος, διότι ἔχουμε στηρίξει τὴν ἐλπίδα μας στὸν ζωντανὸ Θεό!

«Τέκνον Τιμόθεε,  σοῦ συνιστῶ νὰ μελετᾶς αυτᾶ ποὺ σοῦ γράφω. Ὁλόκληρος ἡ διάνοιά σου καὶ ἡ ὕπαρξις σου νὰ εἶναι εἰς αυτὰ, διὰ νὰ γίνη φανερὰ εἰς ὅλους ἡ πρόοδός σου καὶ δώσης εἰς ὅλους τὸ καλὸν παράδειγμα» (ἐρμ. Τρεμπέλα) .

Πόσο επίκερα εἶναι αὐτὰ τα λόγια τοῦ ἀποστόλου Παῦλου! Χρειάζονται ἄνδρες καὶ γυναῖκες τῶν ὁποίων ἡ πίστη, ἀντὶ νὰ εἶναι μιὰ ἄμυνα ἐνάντια στὴ ζωή, νὰ εἶναι μέρος τῆς ζωῆς. Μιὰ  πίστη ποὺ δέχεται τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς καὶ παλεύει ἔντιμα μὲ τὰ νοήματά της. Χειάζονται πρότυπα, ποὺ λόγω τῆς χριστιανικῆς τους πίστης μποροῦν νὰ παραδέχωνται ὅτι κάνουν λάθη καὶ νὰ ζητοῦν συγγνώμη χωρίς νὰ αἰσθάνονται ὅτι χάνουν τὴ πρσωπική τους ἀξιοπρέπεια. Χρειάζονται δασκάλοι τῆς χιστιανικῆς ζωῆς ποὺ μποροῦν νὰ ἀπεικονίζουν μὲ τὰ λόγια καὶ τὸ παράδειγμά τους τὶς μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ τοὺς ἁγίους.

Εἶναι ἀναγκαῖο ἕνα περιβάλλον ἀγάπης ποὺ σώζει γιὰ νὰ ἀναδυθῆ  μέσα ἀπὸ τὴ βιολογική μας φύση καὶ τὸν φυσικὸ κόσμο, στὸν ὁποῖο ζοῦμε, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους.

Ὁ Χριστὸς χρειάζεται ἄνδρες καὶ γυναίκες νὰ εἶναι στὰ μέτωπα τῆς σύγχρονῆς ζωῆς γιὰ νὰ φέρουν τὸ μήνυμα Του στὸν κόσμο ὅπως ἐκανε Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ μιλοῦν γιὰ τὴ ζωὴ σὲ συνάφεια (στένη σχέση) μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσα ὁ Χριστὸς  προτείνει γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀποσχολοῦν τοὺς ανθρώπους, γιατὶ αὐτὰ ἐγείρουν τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὰ ὁποῖα ἐδόθη τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἄν εἶναι πραγματικὰ ἀφοσιωμένα στὸν Χριστὸ ποὺ ἀγαπὰ τὸν κόσμο, θὰ πρέπει νὰ προσπαθοῦν νὰ κατανοήσουν τὸν κόσμο ὡς πρὸς τὸ βαθύτερο νόημά του καὶ νὰ μὴν ἀρκοῦνται μόνο στὶς ἐπιφανειακές του ἀξίες. Θὰ πρέπει νὰ διαβάζουν ἄρθρα καὶ βιβλία, νὰ ἀκοῦν ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἐνημερώνονται, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐνημερώνονται καὶ γιὰ λογαριασμοὺ τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ Τὸν ὑπηρετοῦν καλύτερα στὸν κόσμο.

Οἱ ἄνθρωποι ποῦ δὲν ἀναλαμβάνουν εὐθύνη γιὰ τὸν Θεὸ στὸν κόσμο, εἶναι ἁμαρτωλοὶ καὶ εἰδωλολάτρες.

«Ἡλπίκαμεν ἐπὶ Θεῶ ζῶντι». Ναί! Εἶναι ζωντανὸς ὁ Θεός μας! Ἀκούει τὶς προσευχές μας, μᾶς μιλᾶ  μὲ τὸν αἰώνιο λόγο του, μᾶς ἐνισχύει μὲ τὴ χάρη Του, μᾶς προστατεύει μὲ τὶς σωτήριες ἐπεμβάσεις Του! Πόσα θαύματα ἔχουμε ζήσει εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνος, ποὺ μαρτυροῦν τὴν ὁλοζώντανη παρουσία καὶ τὴν ἀκατανίκητη δύναμή του! Ἄς ἐπιστρέψουμε λοιπὸν κοντά του μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωση. Ἄς εὐθυγραμμίσουμε (προσαρμόσουμε) τὴ ζωή μας μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του κι ἄς προσευχηθοῦμε θερμά, ὥστε μέσα στὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς, Ἐκεῖνος νὰ γίνει καὶ νὰ εἶναι ἄγκυρα ἐλπίδας καὶ σωτηρίας!22.01 2012                                   π. Π. Γκέζος