Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακὴ τῆς ΤΥΡΙΝΗΣ - π. Παναγιώτης Γκέζος


       ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩΤΗΡΙΟ


    Τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι ἔντονα φορτισμένο ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ πεῦμα τῆς ἐποχῆς «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ φόρτιση δὲν εἶναι ἀρνητικὸ στοιχεῖο καὶ οὔτε λειτουργεῖ ἀποκαρδιωτικὰ. Εἶναι πρόσκληση γιὰ ἐγρήγορση καὶ γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια, ἐφόσον «νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία». Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται τώρα εἶναι νὰ ἀποθέσουμε «τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός». καλούμαστε λοιπόν, γιὰ τὶς οὐσιαστικότερες καὶ πνευματικότερες ἐπιδιώξεις τῆς ζωῆς.

    Ὁ Ἰησοὺς Χριστὸς μὲ τὴ τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του, δηλαδὴ τὴν ἄρνηση στὴν ἐπιθυμία Του γιὰ τροφή, ἀναπτύσσει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι στὸ δικό του θέλημα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λέει ναὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δείχνει τὸ δρόμο τῆς ἀντίστροφης πορείας ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἀδάμ. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο θεσπίσθηκε ἡ νηστεία τῆς Σαρακοστῆς, γιὰ νὰ δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς νηστείας νὰ κατανικάει τὸ δικό του θέλημα, ποὺ πολὺ συχνὰ εἶναι αὐτοκαταστροφικό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι πάντοτε σωτήριο καὶ ἔτσι μπορεῖ νὰ καλλιεργεὶ τὴ δυνατότητα τῆς ἀγάπης ποὺ τὸν ἐνώνει μὲ τὸ Θεὸ καὶ ποὺ ὁ Ἀδάμ ἔχασε ἐξαιτίας τῆς ὑποδουλώσεώς του στὴ δική του ἐπιθυμία.

    Ἔτσι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος κάνει αὐτὸ ποὺ ἐκείνος θέλει καὶ ὄχί αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς θέλει γι’ αὐτὸν, αὐτοκαταστρέφεται. Εἶναι ἑπομένως ἐπιτακτκικὴ ἀνάγκη νὰ ἀναπτύξει τὴ δυνατότητα νὰ λέει ὄχι σ’ αὐτὸ τὸ αὐτοκαταστρεφτικό του θέλημα καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσει στὸν ἐθισμὸ τῆς ἄμεσης ἱκανοποιήσεως κὰθε ἐπιθυμίας τὴν ἄσκηση καὶ τὴ νηστεία.

Ζήτησα από το Θεό...Να μου δώσει δύναμη...
Κι Αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να τις ξεπεράσω.
Του ζήτησα σοφία...
Κι Αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω.
Του ζήτησα οικονομική άνεση...
Κι Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να εργάζομαι.
Του ζήτησα θάρρος...
Κι Αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ.
Του ζήτησα αγάπη...
Κι Αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ.
Του ζήτησα χάρες...

Κι Αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ.
Απ' ότι ζήτησα δεν πήρα τίποτα - τίποτε απ' αυτά που ήθελα.
Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν.

Θεέ μου Σ΄ Ευχαριστώ!!!

    Ἡ ἄσκηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀντιστέκεται στίς ἐπιθυμίες του ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐπιθυμία τῆς τροφῆς. «Ἐκεῖνος που χορταίνει διαρκῶς τὸ στομάχι του καὶ ἱκανοποιεῖ τὴν ὄρεξη καὶ τὴν ἐπιθυμία του καὶ φροντίζει διαρκῶς γιὰ τὴν ἄνεση τοῦ σώματός του, χάνει τὸν παράδεισο»(Ἰ. Κλίμακος, λόγος ζ’).

     Πολλὰ ἐπιτυγχάνονται μὲ τὴ νηστεία γιατὶ ἡ ἐντολὴ τῆς νηστείας ἀπαιτεῖ νὰ νηστεύουμε ὄχι μόνο μὲ τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ψυχή. Οἱ ἀρετὲς καὶ οἱ κακίες εἶναι ἠ τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ φάει ὁποιαδήποτε ἀπ’ αὐτὲς τὶς δύο τροφές καὶ νὰ διατεθεῖ ἀνάλογα. Γι’ αὐτὸ θὰ προετοιμασθοῦμε κατάλληλα γιὰ τὴν Ἀνάσταση  τοῦ Χριστοῦ τηρώντας τὴ νηστεία τοῦ σώματος στὰ ἐξωτερικὰ πράγματα καὶ τρέφοντας τὴν ψυχὴ μὲ τὴ Θεία Τροφὴ τοῦ Λόγου καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

      Ἡ νηστεία πρέπει νὰ εἶναι ἄμεση καὶ ἔμμεση ἔκφραση ἀγάπης.Ἄμεση ὰπὸ τὴ μία, γιατὶ πρέπει μὲ τὴ λιτὴ δίαιτα νὰ ἀποβλέπει στὸν περιορισμὸ τῶν δαπανῶν συντηρήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἄλλους, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, ἔμμεση ἀπὸ τὴν ἄλλη, γιατὶ περιορίζοντας τὸν ἐγωκεντρισμὸ τοῦ ἄνθρώπου κάνει δυνατὴ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀγάπης.

       Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ἡ ασκητικὴ προσπάθεια καὶ ἡ νηστεία εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ συναντήσει το ἀναστημένο Χριστό. Ὁ  ἄνθρωπος, τὰ μάτια τῆς ψυχῆς τοῦ ὁποίου εἶναι τυφλωμένα ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμό, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει θεόπτης.

   26.02.2012                 Ἀπὸ τὸν πατέρα Π. Γκέζο

 Πηγές: Γ. Πατρώνος