Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν»-π. Παναγιώτης Γκέζος

 Κυριακὴ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

www.profitilia-kormpivari.gr

                                     Μέ αὐτά τά λόγια ψάλλει χαρμόσυνα καί πανηγυρικά ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τό μεγάλο γεγονός καί θαῦμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Διότι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις».Ἀλλά κατά τήν ἴδια ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας· διότι τότε οἱ πάντα λίγοι μά ἀπροσκύνητοι Ἕλληνες – αὐτή ἡ «μαγιά τῆς λευτεριᾶς» κατά τόν Ἰ. Μακρυγιάννη – φούσκωσαν τή ζύμη τοῦ Ἔθνους μας καί ξεχύθηκε ἡ ἀντρειωμένη ψυχή Του στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἔκανε ὁ Μεγαλοδύναμος νά ἔρθει τό ποθούμενο καί νά γίνει ἡ νεκρανάσταση τῆς Ἑλλάδας.
Γι’ αὐτούς, λοιπόν, τούς Ἕλληνες προγόνους μας – «βραχόπετρες πού φεγγοβολᾶνε σά διαμάντια πού τά ξεπλένει ἡ βροχή», ὅπως γράφει ὁ Φ. Κόντογλου –ἀλλά καί γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας– γιά τήν ὁποία «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται»– πῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τοῦ 2012 νά μή ἑορτάζουμε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλλάδας; Καί πῶς νά μή πανηγυρίζουμε μέ χαρά καί ἐνθουσιασμό τήν ἐπέτειο τῆς διπλῆς ἐλευθερίας μας; Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά καλεῖ τή γῆ νά διακηρύξει τό χαροποιό ἄγγελμα μέ μεγάλη χαρά, καί τούς οὐρανούς νά δοξολογοῦν τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου –ἡ 25η Μαρτίου– εἶναι α) ἡμέρα ψυχικῆς ἐλευθερίας. Καί πῶς ὄχι; Ἕως τότε, μετά τήν παράβαση καί παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βρισκόταν στό δρόμο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας. Καί κατά φυσική συνέπεια γεμάτη πόνο ἡ ζωή του καί ἐσωτερική ἀγωνία καί ἐνοχή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Διότι ἦταν ἀποξενωμένος ἀπό τόν Δημιουργό Του.
Ἀκριβῶς ὅμως τώρα, μέ τόν Εὐαγγελισμό, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ αὐτό τό μήνυμα φέρνει ἐκεῖ στή Ναζαρέτ πρός τήν Παρθένο Μαριάμ: «Ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καί υἱός ὑψίστου κληθήσεται» (Λουκ. α’31­32). Γι’ αὐτό καί τό βρέφος, πού κατά τρόπο ὑπερφυσικό θά γεννηθεῖ, θά ἀναγνωρισθεῖ ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ.Ἰδού ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, πού ἐσήμαινε τήν ἐλευθερία τῆς ψυχικῆς δουλείας. Διότι ἔκτοτε, καθένας πού ἀποδέχεται τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στρέφει τήν ψυχή του καί τή ζωή του πρός τόν Υἱό τῆς Παρθένου, τόν Σωτῆρα Χριστό, θά λυτρώνεται ἀπό τήν ἁμαρτία, θά ἀναγεννᾶται σέ νέα ζωή, τή ζωή τοῦ Πνεύματος καί τῆς ἀγάπης.
Δόξα, λοιπόν, στόν Τριαδικό Θεό, πού μᾶς ἔστειλε τόν Λυτρωτή καί Ἐλευθερωτή τῶν ψυχῶν μας καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιπλέον, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑορτάζουμε καί ὡς Ἕλληνες β) τήν ἐθνική μας ἐλευθερία. Διότι οἱ πρόγονοί μας Ἕλληνες μέ τίς ψυχές ὁπλισμένες μέ τήν πνευματική ἐλευθερία, πού ἔφερε ὁ Χριστός, ξεσηκώθηκαν καί πέτυχαν τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους μας. Ναί! Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821 εἶχαν καρδιές γεμᾶτες πίστη καί θερμή ἀγάπη πρός τήν ἐλευθερία. Γι’ αὐτό ξεκίνησαν τόν ἀγώνα τους, «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Γι’ αὐτό ἔτρεχαν πάντοτε νά προσευχηθοῦν καί νά ζητήσουν ἀπό τόν Θεό τή νίκη καί τήν ἐλευθερία τους.
Ἄς πανηγυρίσουμε, λοιπόν, τή διπλῆ ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά τήν πνευματική ἐλευθερία, πού μᾶς ἔφερε ὁ Υἱός Του στίς ψυχές μας. Καί γιά τήν ἐθνική ἐλευθερία, πού χάρις στούς προγόνους μας χάρισε στό Ἑλληνικό Ἔθνος. Ἀλλά ἄς μή παύουμε νά ἐνδιαφερόμαστε καί γιά τή δική μας πνευματική ἐλευθερία. Σήμερα μάλιστα ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἐλευθερώσει ὁ Χριστός πολλές ψυχές Ἑλληνικές πού βρίσκονται ὑποδουλωμένες στά πάθη καί τήν ἁμαρτία. Αὐτή τή μεγάλη ἀπόφαση ἄς πάρουμε κατά τή φετινή ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου: Μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν Ἐλευθερωτή Χριστό. Ἔτσι θά ὁμοιάσουμε καί πρός τούς προγόνους μας. Ἔτσι θά δοξασθοῦμε καί πάλι ὡς Ἔθνος.
25.03.2012
Πηγὴ: Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας Ἱ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν