Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Πρὀγραμμα Κοιμητηρίου Γλυφάδας Μ. Παρασκευή και Ανάσταση.


ελληνικη  δημοκρατια


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,   ΒΟΥΛΑΣ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ   ΒΑΡΗΣ

_________________

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2   -  16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210-9658849     fax:  210-9657210

----------------------------------Ι Ε Ρ Ο Σ         Ν Α Ο Σ     Α Γ Ι Ο Υ       Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο Υ        Γ Λ Υ Φ Α Δ Α Σ

* * * * * * * * *Ἀ ν α κ ο ί ν ω σ ι ς


Α.  Μεγάλη  Παρασκευή  (Ἀκολουθία  τοῦ  Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως)  ..................................................... :   ὥρα 10:30

Β.  Τρισάγια εἰς τά μνήματα (μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ  Ἑσπερινοῦ  τῆς  Ἀποκαθηλώσεως) ........................ :   ὥρα 11:15

Γ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-σμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. ΠΑΥΛΟΥ) ................ :   ὥρα 16:30

    Κατά τήν περιφοράν του Ἐπιταφίου γίνονται ἐπιμνημόσυνοι δεήσεις εἰς ὡρισμένα σημεῖα τοῦ Κοιμητηρίου. Μετά τήν περιφοράν καί ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, ὁ Μητροπολίτης θά τελέσῃ πάνδημον Τρισάγιον, διά τούς ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ κεκοιμημένους.Δ.  Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα θά ὑπάρχῃ Ἱερεύς εἰς τό Κοιμητήριον 10:00 – 11:00  καί  4:30 – 5:30 μ.μ..

ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ