Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ-Κυριακή ΙΓ’ Ματθαιου 


Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο
 

    Προκειμένου νὰ ὑπογράψει καὶ νὰ στείλει τὴν πρώτη πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ του ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προσθέτει στὸ τέλος πολὺ σπουδαῖες παραγγελίες καὶ προτροπές, τὶς ὁποῖες ἀκούσαμε καὶ ἐμεῖς σήμερα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Έπειδὴ πολλοὶ ψευδοδιδάσκαλοι νόθευαν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὑαγγελίου καὶ τὴν ἀνακάτευαν μὲ διάφορες πλάνες, ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν Χριστιανῶν καὶ τοῦς λέει:

    Μὴν ξεχνᾶτε, ἀδελφοί μου, ὅτι εἶστε μέλη τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Εἶστε στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καὶ πρέπει συνεχῶς νὰ ἀγωνίζεστε κατὰ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁμαρτίας. Προσέχετε λοιπὸν σὰν ἄγρυπνοι φρουροί. Ὅσο περισσότεροι εἶναι οἱ κίνδυνοι ποὺ ἐπικρατοῦν ἔνεκα τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς διαφθορᾶς τόσο μεγαλύτερη πρέπει νὰ εἶναι ἡ ποσοχή σας μὴν τυχὸν καὶ κλονισθεῖ ἡ πίστη σας. Νὰ μένετε σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι στὴ πίστη. Μὲ ἀνδρεία καὶ γενναιότητα νὰ ἀντιστέκεστε, νὰ πολεμάτε καὶ νὰ ἀποκρούετε κάθε ἐχθρό, ποὺ προσπαθεῖ νὰ σᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν πίστη καὶ δὲν θέλει τὴ σωτηρία σας. Νὰ ζητᾶτε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ σᾶς δίνει δύναμη καὶ θάρρος. Ὅλα τὰ καθήκοντά σας καὶ ὅλα τὰ ἔργα σας νὰ γίνονται μὲ ἀγάπη χριστιανική. Φίλοι καὶ ἐχθροὶ διδάσκονται καὶ ὡφελοῦνται , ὅταν βλέπουν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ συμπεριφέρονται σὲ ὅλους μὲ ἀγάπη, μὲ ἐπιείκεια, μὲ πραότητα καὶ μὲ καλοσύνη.

    Προσέξτε ὅμως, ἀδελφοί μου, καὶ τοῦτο. Γνωρίζετε πολὺ καλὰ ὅτι ἡ οἰκογένεια  τοῦ Στεφανᾶ τοῦ συμπολίτη σας εἶναι ἡ πρώτη οἰκογένεια τὴς Πελοποννήσου καὶ γενικὰ τὴς νότιας Ἐλλάδας, ἡ ὀποία ὁλόκληρη πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ ὅλα της τὰ μέλη ἀφιέρωσαν τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τῶν Χριστιανῶν. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ζηλωτὲς Χριστιανούς, καθὼς καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο συνεργάζεται καὶ κοπιάζει σὲ μιὰ τόσο θεάρεστη διακονία, εἶναι πολὺ δίκαιο νὰ ὑποτάσσεσθε καὶ νὰ τοὺς μιμεῖσθε.

    Χαίρω ἐπίσης διότι εἶναι ἐδῶ παρόντες ὁ Στεφανᾶς, ὁ Φουρτουνάτος καὶ ὁ Ἀχαϊκός. Οἱ τρεῖς  αὐτοὶ συμπατριῶτες σας ἀναπλήρωσαν τὸ κενὸ ποὺ αἰσθάνομαι, ἐπειδὴ βρίσκομαι μακριά σας Μὲ τὴν παρουσία τους καὶ μὲ τὶς εὐχάριστες πληροφορίες καὶ εἰδήσεις ποὺ μοῦ ἔφεραν σχετικὰ μὲ τὸ ζῆλο σας καὶ τὴν ἀγάπη σας, μὲ χαροποίησαν καὶ ἀνέπαυσαν τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι μὲ τὴν ἐπιστολή μου αὐτὴ ποὺ θὰ σᾶς φέρουν θὰ χαροποιήσουν καὶ σᾶς καὶ θὰ ἀναπαύσουν καὶ τὴ δική σας ψυχή. Τέτοιους ἐκλεκτοὺς Χριστιανοὺς νὰ τοὺς ἐκτιμᾶτε πολὺ καὶ νὰ ἀναγνωρίζετε τὴν ἀξία τους.

    Ἐὰν κανεὶς δὲν ἀγαπᾶ μὲ θέρμη καὶ εἰλικρινὴ ἀγάπη τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ, ἄς εἶναι χωρισμένος ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅ Κύριος θὰ ἔλθει καὶ θὰ καταδικάσει στὴν αἰώνια κόλαση κάθε χωρισμένο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Γιὰ σᾶς ὅμως τοὺς ἀγαπητοὺς μου Κορίνθιους Χριστιανοὺς εὔχομαι νὰ εἶναι μαζί σας ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι σᾶς περιβάλλω ὅλους μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς δίδαξε καὶ τὴν ἐξαγίασε ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός.

2/9/2012   πηγὴ :Ἀρχιμ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν.ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ