Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ : Πῶς θὰ βρῶ τὸν Θεό; - ἀγάπησε κάποιον καὶ θὰ τὸν βρῆς. 
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο
 
 
Οἱ Χριστιανοὶ τὴς Ἰουδαίας βρίσκονταν σὲ δύσκολη θέση λόγω τῶν διωγμῶν ποὺ ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τους κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἄλλους φυλάκιζαν – καὶ ἑπομένως δὲν μποροῦσαν νὰ ἐργάζονται, γιὰ νὰ ἐξοικονομοῦν τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴ επιβίωση τους. Ἀπὸ ἄλλους ἄρπαζαν τὶς περιουσίες, καὶ ἔτσι καὶ οἱ ἴδιοι στεροῦνταν καὶ τοὺς ἄλλους δὲν μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν. Εἶχαν καὶ αὐτοὶ ἀνάγκη βοηθείας. Στὴν κρίσιμη ἐκείνη περίσταση ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀργάνωσε τὴν περίφημη λογία, τὴ συνεισφαρὰ δηλαδὴ τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἰουδαίας. Καὶ νὰ λοιπὸν, γράφοντας πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τῆς ἀρχαίας Κορίνθου, προσπαθεῖ νὰ τοὺς φιλοτιμήσει, γιὰ νὰ προσφέρουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα καὶ νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ εἶχαν ἀνάγκη. Χρησιμοποιεῖ μάλιστα ἕνα πολὺ παραστατικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴ γεωργικὴ ζωή, ὅπως ἀκούσαμε σήμερα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Νὰ δοῦμε τί τοὺς λέει.
Ὁ γεωργὸς ποὺ σπέρνει τὸν σπόρο μὲ τσιγγουνιὰ πολὺ λίγο καρπὸ θὰ θερίσει, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει ἄφθονο σπόρο, ἄφθονο καρπὸ θὰ μαζέψει. Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς σποράς ἀδειάζουν οἱ ἀποθήκες. Μετὰ ὅμως ἀπὸ λίγους μῆνες, τὴν ἐποχὴ τοῦ θερισμοῦ καὶ τῆς συγκομιδῆς, θὰ γεμίσουν καὶ πάλι μὲ ἄφθονο καρπὸ ἀπὸ τὸν σπόρο ποὺ ἔσπειραν στοὺς ἀγρούς. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς γίνεται καὶ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη. Ἐκεῖνος ποὺ δίνει στοὺς φτωχοὺς ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ που ἔχει, μοιάζει μὲ τὸν γεωργὸ ποὺ σπέρνει. Φαίνεται ὅτι χάνει ἐκεῖνα ποὺ δίνει ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα θὰ θερίσει πολλαπλάσια καὶ ἄν ὄχι στὴν παροῦσα ζωή, ὁπωσδήποτε στὴν αἰώνια ζωή.
Γιὰ νὰ εὐλογεῖται ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν πρέπει νὰ γίνεται μὲ λύπη καὶ ἀναγκαστικὰ ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ εὐχαρίστηση. Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ ἐκεῖνον ποὺ προσφέρει τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τὴν καρδιά του.
Μὴν ξεχνᾶτε, ἀδελφοί μου, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι ἡ πρόθυμη ἐλεημοσύνη εἶναι χάρη καὶ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Νὰ ζητᾶτε λοιπὸν ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε χάριτος, νὰ σᾶς ἀξιώνει νὰ εἶστε σὲ θέση νὰ ἐλεεῖτε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ἐὰν τὸ κάνετε αὐτὸ, θὰ σᾶς δίνει ὁ πανάγαθος Κύριος τὰ ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθὰ, ὥστε νὰ κάνετε μὲ τὸ παραπάνω κάθε ἀγαθὸ ἔργο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ σὲ σᾶς ἐκεῖνο ποὺ λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ:
Ὁ πιστὸς καὶ εὐσεβὴς ἄνθρωπος μοίρασε ἄφθονα καὶ πλουσιοπάροχα, σκόρπισε στοὺς πτωχοὺς ἀπὸ τὰ ἀγαθά του. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης ἐπαινεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ θὰ ἀμειφθεῖ καὶ ἀπὸ τὸν Θεό μὲ αἰώνιες ἀμοιβές (Ψαλμ, ρια’ [111] 9). Εὔχομαι λοιπόν, γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, εὔχομαι καὶ παρακαλῶ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εὐλογεῖ τοῦς καρποῦς τῆς γῆς, νὰ ἔχετε ὄχι μόνο ἀρκετὸ καρπὸ γιὰ τὴν συντήρηση σας ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ σπείρετε, γιὰ νὰ ἔχετε συγκομιδὴ καὶ τὸ ἐπόμενο ἔτος.
Εὐχομαι νὰ σᾶς δώσει ὁ Θεὸς πλούσια τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ νὰ αὐξήσει τοὺς καρποὺς τῆς ἐλεημοσύνης σας. Ὁ Θεὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ δώσει καὶ σ’ ἐμᾶς ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἀγαθά, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ ἀνταποκρινόμαστε ὄχι μόνο στις δικές μας ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ στὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ, ἔχοντας δηλαδὴ πλούσια τὴ θεία εὐλογία, θὰ κάνετε κάθε καλὸ ἔργο μὲ γενναιοδωρία. Εἰδικὰ στὴ συνεισφορὰ γιὰ τὴν βοήθεια τῶν πτωχῶν Χριστιανῶν νὰ προσφέρετε πολλὰ, ὥστε νὰ ἀναπέμπονται πολλὲς καὶ θερμὲς εὐχαριστίες στὸν Θεὸ.
Ὅμως στὴν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονται περισσότερο τὴν ἀνάγκη τους νὰ ἀγαπηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους παρὰ τὴν ἀνάγκη τους νὰ ἀγαπήσουν τοὺς ἄλλους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιζητοῦμε ὅλοι ξέφρενα τὴν ἀγάπη καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει κανεὶς νὰ τὴν προσφέρει, γιατὶ δὲν εὑρίσκουμε τὴν ἀγάπη ὅταν τὴ ζητοῦμε ἀλλὰ ὅταν τὴν προσφέρουμε καὶ ὅταν εὑρισκουμε τὴν ἀγάπη ἀγαπώντας τοὺς ἄλλους εὑρίσκουμε τὸν Θεό.
 
 
Πηγὴ: Ἀρχιμ. Χ. Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Εν Βάρη, 7/10/2012