Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή Ι΄ Λουκά-ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ 

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο
 
 
 

Βρισκόμαστε σὲ μία δύσκολη κατάσταση, ὅπου χρειάζεται ν' ἀναρωτηθοῦμε: ποῦ  εἶσαι Κύριε; Ἄν στ' ἀλήθεια κάνουμε αὐτὸ τὸ έρώτημα τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ μάλιστα μέσα στὸν οῖκο  Του, τὴν Ἐκκλησία, θὰ στηθοῦμε στὰ πόδια μας ν' ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, θ' ἀναγεννηθοῦμε. Ἴσως δὲν εἶναι ἀκόμη ὥρα νὰ δοῦμε γιατὶ φτάσαμε ἐδῶ. Πρέπει ὅμως, νὰ δοῦμε τί θὰ κάνουμε ἀπὸ εδῶ και πέρα: νὰ τὸ "ζυμώσουμε" καὶ ν' ἀλλάξουμε ἀπὸ τὰ μέσα. Ὅποιος διαβάζει ἰστορία, θὰ δεῖ ὅτι στο διάβα της, ὑπήρξαν περιπέτειες, Ὤρες ἀπογοήτευσης, ἀλλ' ὅμως, ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄλλοι ἀπογοητεύονται καὶ δειλιάζουν, στὸν ἱερὸ τόπο τῆς Ἐκκλησίας βρίσκουμε παρηγοριὰ καὶ κουράγιο".

 

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ συμπίπτει μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μᾶς μεταδίδει ἕνα ζωντανὸ μήνυμα παρηγοριᾶς καὶ ἐλπίδας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ Ἀνάγνωσμα μᾶς καλεῖ νὰ εὐφρανθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, ποὺ λέγει: «Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα».

 

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τῆς στεῖρας  ποὺ τελικὰ ἀπέκτησε πολλὰ παιδιά, γιὰ νὰ  προφητεύσει ὅτι καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ, ποὺ εἶχε λεηλατηθεῖ ἀπὸ τοὺς Χαλδαίους, κάποτε θὰ ἀποβεῖ πολυπληθὴς καὶ  εὐτυχισμένη. Μὲ τὸ  προφητικό του βλέμμα διακρίνει ἀπὸ μακριά 800 περίπου χρόνια π.Χ. – τὸ ἐκπληκτικὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα θαῦμα ποὺ συντελεῖται μέσα σ’ ὅλους τοὺς αἰῶνες καὶ στὴν ἐποχή μας. Διότι ἡ Ἐκκλησία πρὸ Χριστοῦ ἦταν στείρα. Δὲν εἶχε παιδιά! Ὅλοι οἱ λαοὶ πίστευαν στὰ εἴδωλα ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γνωρίσει τὸν ἀληθινὸ Θεό.

 

Ὅμως τὸ παράδοξο καὶ τὸ πιὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία παρὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴ διαρκῆ  πολεμικὴ ποὺ ὑφίσταται, παρὰ τὶς προκλήσεις τῆς ἁμαρτίας καὶ τὶς ἐπιθέσεις τῆς στρατευμένης ἀθεΐας ποὺ δέχεται, συνεχίζει νὰ ἐξαπλώνεται σ’ ὅλη τὴ γῆ! Λοιπόν, «εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα»! Νὰ εὐφραίνεσαι ἐσύ, ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία πρὶν ἔλθει ὁ Χριστὸς καὶ πρὶν δοθεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἤσουν στείρα καὶ δὲν γεννοῦσες παιδιά. Τώρα ὅμως κρατᾶς στὴν ἀγκαλιά σου ἀναρίθμητα τέκνα.

 

Ὡστόσο ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς θαυμαστῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης μᾶς δίνει καὶ ἕνα ἰδιαίτερα προσωπικὸ μήνυμα ἐλπίδας, ἀκόμη κι ὅταν ὅλα ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδο, ὁ Θεὸς γνωρίζει νὰ δίνει λύσεις! Ἡ ἁγία Ἄννα ἔγινε μητέρα, κι ἂς ἦταν στεῖρα  καὶ προχωρημένη στὴν ἡλικία!

 

Γνωρίζουμε κι ἄλλες στεῖρες γυναῖκες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ποὺ ἀπέκτησαν τέκνα μὲ θαυμαστὸ τρόπο: Ἡ Σάρρα τὸν Ἰσαάκ, ἡ ἄλλη ἁγία Ἄννα, ποὺ ἐπίσης ἑορτάζει σήμερα, τὸν προφήτη Σαμουήλ, ἡ Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Πόση χαρὰ θὰ ἔνιωσαν ἀλήθεια οἱ ἅγιες αὐτὲς γυναῖκες ὅταν ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀτεκνίας ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί! Τὴν ἴδια χαρὰ ἔχουν αἰσθανθεῖ ἀναρίθμητα ἄτεκνα ζευγάρια στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων μέχρι καὶ σήμερα, ποὺ μὲ θαῦμα ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά.

 

Ἂς μὴν ἀποθαρρυνόμαστε λοιπὸν ποτέ. Ὑπάρχει ἐλπίδα, διότι ὑπάρχει Θεός! Ἐκεῖνος κυβερνᾶ. Εἴτε εἶναι οἰκονομικὲς δυσκολίες, εἴτε  προβλήματα οἰκογενειακά, εἴτε ἀσθένειες ἢ ἄλλες δοκιμασίες, Ἐκεῖνος γνωρίζει τὸ συμφέρον μας κι ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα τότε ποὺ κανεὶς δὲν τὸ περιμένει. Ἀρκεῖ νὰ προσευχόμαστε μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ καὶ νὰ ἐμπιστευόμαστε στὰ χέρια Του ὅλη μας τὴ ζωή.

 

Ἡ Παρθένος Μαρία, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἁγία Ἄννα, ἦταν αὐτὴ ποὺ ἀξιώθηκε στὴ συνέχεια νὰ γεννήσει μὲ τρόπο ὑπερφυσικὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι, τὸ θαῦμα ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ἡ σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης, μᾶς ὁδηγεῖ σ’ ἕνα ἄλλο ἀσυγκρίτως μεγαλύτερο θαῦμα: τὴ  Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων! Αὐτὸ τὸ ὕψιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ προετοιμαζόμαστε αὐτὲς τὶς ἡμέρες νὰ ἑορτάσουμε. Στὸ θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ στρέφουμε ὅλες τὶς ἐλπίδες μας.

 

 
Πηγὴ: Ο Σωτήρ

Εν Βάρη, 9/12/2012