Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Εθελοντική Αιμοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.Ελληνικη    Δημοκρατια 
ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
  ΒΟΥΛΑΣ ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ    κ΄   ΒΑΡΗΣ
_______________________________

Βασιλεωσ  Παυλου  2  -  16673    Βουλα
Τηλ.  210-9658849    fax:  210- 9657210

Ἀριθ. Πρωτ 207                  Ἐν  Βούλᾳ  τῇ 21ῇ   Φεβρουαρίου  2013

Πρός
τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα  τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

                    Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

              Μέ τήν παροῦσα αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκην τῆς ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνίας μαζί σας, διά νά σᾶς κάνουμε κοινωνούς τῆς ἐπιτα-κτικῆς ἀνάγκης, τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας σέ αἷμα.
   Εἶναι γεγονός, ὅτι σέ καθημερινή βάση ὅλα τά Μ.Μ.Ε. μᾶς κατακλύζουν μέ χιλιάδες διαφημίσεις. Καμμιά ὅμως ἀπ αὐτές δέν ἀναφέρεται στήν ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο καί στή στήριξή του, τήν ἠθική καί σωματική.
   Ὅμως ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί γνωρίζουμε, ὅτι ὑπάρχει κάποιος πού νοιάζεται γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά ἐκείνους πού πάσχουν. Κι αὐτός εἶναι ὁ μέγας αἱμοδότης τοῦ κόσμου ὁ Χριστός.
   Αὐτός ἔχυσε τό τίμιο καί ἅγιο αἷμά Του ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας. Αὐτός ἔχυσε τό αἷμά Του πάνω στόν Τίμιο Σταυρό, γιά νά σωθεῖ ἡ αἱμορραγοῦσα πνευματικά ἀνθρωπότητα. Αὐτός μέ τήν αἱματηρή θυσία Του ἔγινε τό φωτεινό παράδειγμα, γιά τήν ἐπίγεια  πορεία  μας καί ζωή.
  Ἐμεῖς οἱ φίλοι Του, οἱ πιστοί Του, τά Μέλη τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας θά ἐπιτρέψουμε στόν ἑαυτό μας νά ἀδιαφορήσει στήν ἀνάγκη τοῦ ἡμιθανοῦς  συνανθρώπου μας, ὁ ὁποῖος περιμένει νά τοῦ συμπαρασταθοῦμε, ὅπως ὁ καλός Σαμαρείτης;
   Ἡ φωνή Του ἀπό τό βάθος τοῦ χρόνου πρέπει ν ἀντηχεῖ σταὐτιά μας, « ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε ».
   Ἄν λοιπόν ὁ κάθε πιστός εἶναι μία μαρτυρία Χριστοῦ πάνω στή γῆ θά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό του τήν ἀπάθεια καί τήν ἀδιαφορία, γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου τόν καλεῖ σέ βοήθεια;
   Εἶναι καιρός, ἀδελφοί μου, αὐτό πού ἔχουμε μέσα μας, τήν πίστη μας στό Χριστό, νά τήν ἐκφράσουμε μέ ἔργα. Κι ἕνα σπουδαῖο ἔργο, γιά τούς δυναμένους ἀπό 18 ἕως 60 ἐτῶν ἀδελφούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, εἶναι ἡ συμμετοχή καί προσφορά λίγου αἵματος, γιά νά σωθεῖ ὁ πάσχων συνάνθρωπός μας.
  Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας στά χνάρια τά πνευματικά, τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων μας καί σέ συνεργασία μέ τούς Ἱερούς Ναούς της σᾶς καλεῖ τήν Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 καί ἀπό ὥρας 10:30 ἕως 13.00 στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας  νά δῶστε λίγο ἀπό τό αἷμά σας. 
               Δίνοντας λίγο ἀπό τό πολύτιμο αἷμά μας, δείχνουμε μέ ἔργα κι ὄχι μέ λόγια, ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι γιά τά καλά θρονιασμένος στίς καρδιές μας.
              Ἐλᾶτε τήν ἐρχόμενη Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν ἄριστη σχέση μας μέ τόν Αἱμοδότη Χριστό καί νά δώσου-με χεῖρα βοηθείας, χαρά καί ζωή σ¶ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.  
Μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως ἀπό τούς Χρι-στιανούς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἡ πρωτοβουλία αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν, περιμένουμε τήν ἀθρόα προσέ-λευση σας, γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Τράπεζας Αἵματος, ἡ ὁποία κατά τό παρελθόν διάστημα προσέφερε στούς ἔχοντας ἀνάγκη ἑκατοντάδες μονάδες αἵματος.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως