Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση για τον πρώτο Κατανυκτικό Εσπερινό - Εσπερινό της Συγγνώμης στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr


Ἀριθμ.  Πρωτ. 246                   Ἐν Βούλᾳ τῇ 17 Φεβρουαρίου 2014


ανακοινωσΙΣ                                          Πρός
           τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν      Φιλόχριστον Λαόν
                                          τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

« Τόν τῆς Νηστείας καιρόν, φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα, πρός ἀγῶνας πνευματικούς ἑαυτούς ὑποβάλλοντες..»


Ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, μᾶς καλεῖ νά ὑποβληθῶμεν εἰς ἀγῶνας πνευματικούς, μέ τήν ἔναρξιν τοῦ σταδίου τῶν ἀρετῶν δηλαδή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Στό στάδιο αὐτό καλούμεθα νά ἁγνίσουμε τήν ψυχήν μας, νά καθάρουμε τήν σάρκα μας καί νά ἀναδείξουμε τόν καλόν ἑαυτό μας, μέσῳ τῆς ἀσκήσεως τῶν ἀρετῶν, ὥστε νά καρποφορήσουν τά χαρί-σματα  τοῦ ἐν ἡμῖν ἐνοικοῦντος Ἁγίου Πνεύματος, προκειμένου νά ἀξιωθῶμεν τῆς συνειδητῆς συμμετοχῆς εἰς τό Πάθος τοῦ Κυρίου καί εἰς τήν Λαμπροφόρον Ἀνάστασιν Αὐτοῦ.
           Διά τήν φανέρωσιν τῆς σπουδαιότητος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σταδίου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καθώρισε, ἡ ἔναρξίς του νά πραγματοποιῆται μέ τήν τέλεσιν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου, τοῦ καί ἐπονομαζομένου Ἑσπερινοῦ  τῆς  Συγγνώμης.
            Κατ’ αὐτόν, ὁμοῦ, Κλῆρος καί Λαός τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ. Παῦλον, ὁ ὁποῖος καί θά ὁμιλήσῃ ἐπικαίρως, θά δεηθοῦν καί θά ἱκετεύσουν τόν ἀγωνοθέτην Χριστόν παρακαλώντας Αὐτόν, ὅπως τούς ἐνδυναμώνῃ, εἰς τόν ἀγῶνα τόν καλόν,  διά τήν ἀπόκτησιν τῶν θείων ἀρετῶν.
          Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις μᾶς προσκαλεῖ, σήμε-ρα τό ἀπόγευμα καί ὥραν 7.00 μ.μ εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, διά νά συμμετάσχωμεν εἰς τόν ἐν λόγῳ Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀνταλλάξωμεν  τόν ἀσπασμόν τῆς Συγγνώμης.
                                                                     
                   Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.


Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ