Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Δέηση των Ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β., υπέρ των μαθητών που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις!

ελληνικη    δημοκρατια
ΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΒΟΥΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ   ΒΑΡΗΣ
----------------------------------------------
ΒΑΣΙΛΕΩΣ    ΠΑΥΛΟΥ   2 - 16673   βουλα
Τηλ.  210-9658849   fax:  210- 9657210


Ἀριθμ. Πρωτ. 561                                Ἐν Βούλᾳ τῇ 19 Μαΐου 2014Πρός
τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῶν  Ἱερῶν  Ναῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας  

         Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν Ὑμῖν, ὅτι τήν ἐρχομένην Τρίτην, 26 Μαΐου 2014, ἀρχίζουν, σύν Θεῷ οἱ προαγωγικές, ἀπο-λυτήριες καί εἰσαγωγικές ἐξετάσεις εἰς τήν Τριτοβάθμιαν Ἐκ-παίδευσιν τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου..
         Ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἡ Τοπική Ἐκκλησία, ἐπιθυμεῖ, ὅπως συμπαρασταθῇ, διά τῆς προσευχῆς, τόσον εἰς τούς διαγω-νιζομένους μαθητάς, ὅσον καί εἰς τούς συμπάσχοντας Γονεῖς αὐτῶν.
          Διά τόν λόγον αὐτόν καλεῖσθε, Ἀγαπητοί Πατέρες, ὅπως ἀναπέμψητε Δέησιν πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 25-5-14, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως:
α. Τό Απολυτίκιον τῶν Ἁγ. Τριῶν Ἱεραρχῶν
β. Ἡ συνήθης ἐκτενής
γ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐπιτυχίας καί ἀριστεύσεως τῶν μα-θητῶν καί Μαθητριῶν, ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν αὐτῶν καί ὑπέρ τοῦ ἐλθεῖν Κύριον τόν Θεόν βοηθόν ἐν ταῖς προσπαθείαις καί τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν.
δ. Καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐπισυναπτομένη εὐχή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος,………………………………….
ε. Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 26-5-14, δύναται νά τελεσθῇ διά τόν αὐτόν σκοπόν καί Ἱερά Παράκλησις.  

Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

-
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ