Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ—ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΗΝ 1Η ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε. Β. Β. -& Β.


Τήν  Δευτέρα  20-10-14 καί ὥρα 6.30 μ.μ., εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου Βούλας, πραγματοποιήθηκε ἡ   πρώτη Σύναξη τῆς νέας πνευματικῆς περιόδου 2014-2015, τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ἑ. Β. Β. και Βάρης, μέ πρώτον  ὁμιλητή τόν κ. Ἠλίαν Χατζηνικολάου, πρώην Ἀστρολόγο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτύξε τό θέμα μέ πλούσιο ἐποπτικό ὑλικό: «Εἰσαγωγή στόν συμπλεγματικό κόσμο τῆς Ἀστρολογίας».

   Μέσα ἀπό τήν  ὁμιλία ἀποδείχθηκε  ἐπιστημονικά, στατιστικά, ιστορικά, ὁ ἀντιεπιστημονικός, ρατσιστικός, ἀντιφατικός καί παραπλανητικός χαρακτήρας τῆς Ἀστρολογίας, πού ἐκμεταλλεύεται έναντι ἀμοιβῆς την άγωνία τῶν ἀνθρώπων γιά τό μέλλον καί τούς καθιστούν ἀβουλα ὄντα. Ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ κ. Χατζηνικολάου, ὄτι τό μόνο «ἐπιστημονικό» πού ὐπάρχει στήν Άστρολογία εῖναι : «ὄτι μετατρἐπει τους ἀνθρώπους συστηματικά νά μετατοπίζουν τίς δικές τους εὐθύνες καί συνέπειες τῶν ἐπιλογών τους στά ἄστρα καί τους πλανήτες…».   
  Ὀ ὀμιλητής μετέφερε ἐπίσης στό άκροατήριο άρκετά βιωματικά στοιχεία ἀπό τά χρόνια πού ἀσχολούνταν μέ τήν Άστρολογία καί τίς ἀντιφἀσεις πού βρήκε από τήν προσωπική του ένασχόληση καί μελέτη.

Σέ γενικές γραμμές τόνισε ὄτι δέν μπορεί νά εἶναι όρθά αὐτά πού ὑποστηρίζει ἡ Ἀστρολογία γιατί :
α) Στηρίζεται στό Γεωκεντρικό σύστημα και ὄχι στό Ἠλιοκεντρικό ,
 β) Έδώ και δύο χιλιάδες χρόνια έχουμε μετατόπιση του κεντρικού ἄξονα  τῆς γῆς κατά 30 μοίρες, μέ ἀποτέλεσμα ἄλλο ζώδιο να είναι κάποιος σέ μία ἡμερομηνία πριν 2000 χρόνια καί ἄλλο στήν ἴδια τώρα,
γ) Τά ζώδια έχουν πάρει τήν ὀνομασία τους με βάση τόν σχηματισμό τοῦς καί το σχῆμα τους, ἀλλά αλλιώς φαίνονται άπό άλλη γεωγραφική μεριά τοῦ πλανήτη ἄρα καί αὐτό σχετικό,
δ) Τά τελευταία χρόνια έχει ἀνακαλυφθεῖ τό 13ο ζώδιο ο Ophiuchus, πού έπίσης αλλάζει τελείως τά χρονικά ὅρια καί ὄλες τίς «προβλέψεις» τίς προγενέστερες ἔως τότε
ε)  Σύμφωνα μέ τους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀ διάβολος δέν γνωρίζει τό μέλλον, ξέρει ὅμως τό παρελθον ἐνός ανθρώπου και με βάση αυτό μπορεί να κάνει λογικούς συνειρμούς γιά τό μέλλον ἤ να δώσει μία πρόβλεψη μέ τά ὄργανᾶ του τοὺς Ἀστρολόγους καί νά προσπαθήσει μετά νά τό ὑλοποιήσει μέ κάθε τρόπο, γιά να βγεί αληθινό, γι΄ αυτό όσοι εμπιστεύονται την ζωή τους στους Άστρολόγους, ούσιαστικά ὑποθηκεύουν τό μέλλον τους στον διάβολο και τις ενέργειές τους κ.α.  


  Μετά τό τέλος τῆς Εἰσηγήσεως ἀκολούθησε συζήτηση,  ἐρωτήσεις και ἀπαντήσεις ἀπό τον όμιλητή. Στό τέλος ὀ Σεβασμιώτατοις ἔκλεισε την πρώτη ἀντιαιρετική Σύναξη τού φετινού Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εὐχαριστώντας τόσο τόν ὀμιλητῆ, όσο καί ὄλους όσοι ανταποκρίθηκαν  στό κάλεσμα τῆς Μητροπόλεως γιά να ένημερωθούν για τό θέμα.
Ἠ ἐπόμενη ἀντιαιρετικῆ Συνάντηση θά πραγματοποιηθεῑ στις 17 Νοεμβρίου 2014.


                                    Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως