Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

H Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β., τιμά τον προστάτη του Αθλητικού Οργανισμού της Άγιο Νέστωρ, με αγώνες Στίβου.

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mailimgl@otenet.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης κ΄ Βάρης
διά τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ »
διοργανώνει Ἀγῶνες Στίβου,
τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου 2014 καί
ὥρα 3:00 ἕως 6:00 μ.μ.
στό 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας
( Ζέρβα καί Τατάκη ).
Σχετική ἀναλυτική ἀνακοίνωση ὑπάρχει στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.
Ὅσοι Μαθητές καί Μαθήτριες ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος στούς ἀγῶνες πρέπει νά δηλώσουν συμμετοχή 30 λεπτά πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr

   Ἀριθμ. Πρωτ. 1009                                 Ἐν Βούλᾳ τῇ 1ῃ   Ὀκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

    Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀνακοινώνεται στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὅτι τήν Κυριακήν  26ην  Ὀκτωβρίου  τρ. ἔ. καί ὥρα 3:00 ἕως 6:00 μ.μ., στό 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας ( Ζέρβα καί Τατάκη) ὁ Ἀθλητι-κός Ὀργανισμός τῆς Μητροπόλεως μας, «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», μέσα στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων αὐτοῦ, διοργανώνει τό ΙΑ΄ Διενοριακό Πρωτάθλημα Στίβου γιά τά παιδιά, τούς νέους καί τίς νέες τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Φοιτητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.                                                                
Τό ἀγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ἀγωνίσματα δρόμων, ἅλματα καί ρίψεις.
Στήν τρίωρη αὐτή ἀθλητική γιορτή προσκαλοῦνται νά συμμετάσχουν ὅλοι οἱ Μαθητές καί οἱ Μαθήτριες, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ὡς καί ὅσα ἄλλα παιδιά τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας τό ἐπιθυμοῦν.
Ὅλους ἐσᾶς, τούς Χριστιανούς μας, σᾶς καλοῦμε νά παρακολουθήσετε τούς ἀγῶνες καί νά χειροκροτήσετε τίς προσπάθειες τῶν ἀγωνιζομένων. 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr
ἈριθμΠρωτ. 1007                        Ἐν Βούλᾳ τῇ 1 Ὀκτωβρίου 2014


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Α Γ Ω Ν ΩΝ  Σ Τ Ι Β Ο Υ

Ἀποφοίτων Λυκείου καί Μαθητῶν - Μαθητριῶν
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

   Ἀπό τόν Ἀθλητικό Ὀργανισμό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως «Ὁ Ἅγιος Νέστωρ» προκηρύσσονται Ἀγῶνες Στίβου, γιά τά Μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν Αὐτῆς.

1.     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου 2014
2.     ΤΟΠΟΣ: 6ον Δημοτικόν Γυμναστήριον Γλυφάδας ( Ζέρβα καί Τατάκη )
3.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Ἀπόφοιτοι Λυκείου ( Ἄνδρες-Γυναῖκες) καί Μαθητές καί Μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.
4.     ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
Ἀπόφοιτοι Λυκείου Ἀνδρῶν (ΑΛΑ)– Γυναικῶν ( ΑΛΓ ) :100μ., 500μ., 750μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
Μαθητῶν(ΜΛΑ) – Μαθητριῶν ( ΜΛΘ )Λυκείου: 100μ., 500μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
Μαθητῶν (ΜΓΑ)– Μαθητριῶν (ΜΓΘ) Γυμνασίου: 100μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
            Μαθητῶν (ΜΔΑ) – Μαθητριῶν(ΜΔΘ) Δ΄, Ε΄, Στ΄,  Δημοτι-
         κοῦ: 60μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
          Γιά τίς κατηγορίες Γυμνασίου, Λυκείου καί Ἀποφοίτων θά
          διεξαχθῇ καί Σκυταλοδρομία 4Χ125μ.
5.     Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς σέ δύο
(2) μόνο ἀτομικά ἀγωνίσματα καί ἕνα (1) ὀμαδικό.
     6.  Στούς δρόμους ( 60 μ. καί 100 μ. )  οἱ ἀθλητές θά ἀγω-νισθοῦν σέ τελικές σειρές καί θά βραβευθοῦν οἱ τρεῖς καλύ-τεροι χρόνοι.
     7.  Στίς ρίψεις καί τά ἅλματα οἱ προσπάθειες θά εἶναι μόνο
          τρεῖς.
     8.  Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν σύμφωνα μέ τούς ἰσχύοντες    κανονισμούς τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 
9.     Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς θά κατατεθοῦν στή Γραμματεία 45 λεπτά πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων.
10.                       Μέ τήν φροντίδα τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος ἤ τῶν Κατηχητῶν οἱ συμμετέχοντες στούς ἀγῶνες θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν ἀπό Ἰατρό καί νά προσκομίσουν τό Πιστο-ποιητικό Ὑγείας στή Γραμματεία τῶν ἀγώνων.
Σέ ἀντίθετη περίπτωση δέν ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή τοῦ ἀθλητή ἤ τῆς ἀθλήτριας στούς ἀγῶνες.
    11. Στούς τρεῖς πρώτους νικητές, τῶν ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν
           ἀθλημάτων, θά ἀπονεμηθοῦν ἔπαθλα.
    12. Στόν πολυνίκη Ἱερό Ναό, ἐφ’ ὄσον ὑπάρχουν τοὐλάχιστον
          τρεῖς συμμετοχές σέ κάθε ἀγώνισμα, θά ἀπονεμηθεῖ Κύπελλο.
    13. Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν ἀπό Ἀγωνόδικο Ἐπιτροπή,
          τήν ὁποία θά διορίσει ἡ Τεχνική Ἐπιτροπή τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ..
    14. Ὅτι δέν προβλέπεται στήν παροῦσα, θά ρυθμίζεται, ἀπό τόν Ἀλυτάρχη τῶν Ἀγώνων καί τόν Τεχνικό Ὑπεύθυνο αὐτῶν.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Κυριακή 26 Όκτωβρίου 2014

ΩΡΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ15:00
100μ. ΑΛΑ
Ὕψ. ΑΛΑ
Μῆκ.ΜΓΘ

15:05
100μ. ΑΛΓ15:10
60 μ. ΜΔΑ15:20
100 μ.ΜΛΑ
Ὕψ. ΑΛΓ
Μῆκ. ΜΓΑ

15:30
100μ. ΜΓΑ15:40
60μ.  ΜΔΘ
Ὕψ. ΜΛΑ


15:50
100μ. ΜΓΘ

Μῆκ.ΜΔΘ
Μπαλάκι
16:00
100μ. ΜΛΘ


γιά ὅλους
16:05
750μ. ΑΛΓ
Ὕψ. ΜΛΘ


16:15
500μ.ΜΛΑ

Μῆκ.ΜΔΑ

16:25
750μ.ΑΛΑ16:35

Ὕψ. ΜΓΑ


16:45
500μ.  ΜΛΘ

Μῆκ. ΑΛΓ

16:55
500μ. ΑΛΓ17:05
500μ.ΑΛΑ
Ὕψ. ΜΓΘ
Μῆκ. ΜΛΘ

17:15
4Χ125 ΜΛΑ17:25
4Χ125 ΜΛΘ
Ὕψ. ΜΔΑ
Μῆκ. ΑΛΑ

17:30
4Χ125 ΑΛΓ17:40
4Χ125 ΜΓΘ17:50
4Χ125 ΑΛΑ
Ὕψ. ΜΔΘ
Μῆκ. ΜΛΑ

18:00
4Χ125 ΜΓΑ

Διά τόν Ἀθλητικόν Ὀργανισμόν.

Ὁ ΠρόεδροςὉ Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιγμένης καί Βάρης  ΠΑΥΛΟΣ  ὁ Α΄