Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

14ο ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε. Β. Β. & Β.ελληνικη  δημοκρατια

 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης κ΄ Βάρης,
διά τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ »
διοργανώνει Ἀγῶνας Στίβου,
τήν Κυριακήν 24 Ίουνίου 2018 καί
ὥρα 7:00 ἕως 10:00 μ.μ.
εἰς τό 6ο Δημοτικόν Γυμναστήριον Γλυφάδας 
( Ζέρβα καί Τατάκη ).
Σχετική ἀναλυτική ἀνακοίνωσις ὑπάρχει εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.
Ὅσοι Μαθητάς καί Μαθήτριαι ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος εἰς τούς ἀγῶνας πρέπει νά δηλώσουν συμμετοχήν 30 λεπτά πρίν τήν ἔναρξιν τῶν ἀγώνων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr


                  Ἀριθμ.  Πρωτ.   763                     Ἐν Βούλᾳ τῇ 4 Ἰουνίου 2018


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Α Γ Ω Ν ΩΝ  Σ Τ Ι Β Ο Υ

Ἀποφοίτων Λυκείου καί Μαθητῶν - Μαθητριῶν
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

   Ἀπό τόν Ἀθλητικόν Ὀργανισμόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ὁ Ἅγιος Νέστωρ», προκηρύσσονται Ἀγῶνες Στίβου, διά τά Μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν Αὐτῆς.

1.     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 24 Ἰουνίου 2018
2.     ΤΟΠΟΣ: 6ον Δημοτικόν Γυμναστήριον Γλυφάδας ( Ζέρβα καί Τατάκη)
3.     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Ἀπόφοιτοι Λυκείου ( Ἄνδρες-Γυναῖκες) καί Μαθηταί καί Μαθήτριαι Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.
4.     ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
Ἀπόφοιτοι Λυκείου Ἀνδρῶν (ΑΛΑ)– Γυναικῶν ( ΑΛΓ ) :100μ., 500μ., 750μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
Μαθητῶν(ΜΛΑ) – Μαθητριῶν ( ΜΛΘ) Λυκείου: 100μ., 500μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
Μαθητῶν (ΜΓΑ)– Μαθητριῶν (ΜΓΘ) Γυμνασίου: 100μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
            Μαθητῶν (ΜΔΑ) – Μαθητριῶν(ΜΔΘ) Δ΄, Ε΄, Στ΄,  Δημοτι-
         κοῦ: 60μ., Σφαιροβολία, Μῆκος, Ὕψος.
          Διά τάς κατηγορίας Γυμνασίου, Λυκείου καί Ἀποφοίτων,
          θά διεξαχθῇ καί Σκυταλοδρομία 4Χ125μ.
5.     Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς δύο (2) μόνο ἀτομικά ἀγωνίσματα καί ἕνα (1) ὁμαδικόν.
     6.  Εἰς τούς δρόμους ( 60 μ. καί 100 μ. )  οἱ ἀθληταί θά ἀγωνισθοῦν εἰς
           τελικάς σειράς καί θά βραβευθοῦν, οἱ τρεῖς καλύτεροι χρόνοι.
     7.  Εἰς τάς ρίψεις καί τά ἅλματα αἱ προσπάθειες θά εἶναι
          μόνον τρεῖς.
     8.  Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν σύμφωνα, μέ τούς ἰσχύοντας   
          κανονισμούς τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. 
9.     Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς θά κατατεθοῦν εἰς τήν Γραμματείαν, 30 λεπτά, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἀγώνων.
10.                        Μέ τήν φροντίδα τῶν Ὑπευθύνων Ἱερέων Νεότητος ἤ τῶν Κατηχητῶν, οἱ συμμετέχοντες εἰς τούς ἀγῶνας θά πρέπει νά ἐξετασθοῦν ἀπό Ἰατρόν καί νά προσκομίσουν τό Πιστοποιητικό Ὑγείας εἰς τήν Γραμματείαν τῶν ἀγώνων.
Εἰς ἀντίθετον περίπτωσιν δέν ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή τοῦ ἀθλητοῦ ἤ τῆς ἀθλητρίας εἰς τούς ἀγῶνας.
11.  Εἰς τούς τρεῖς πρώτους νικητάς, τῶν ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν  ἀθλημάτων, θά ἀπονεμηθοῦν ἔπαθλα.
12. Εἰς τόν πολυνίκην, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν  τουλάχιστον τρεῖς συμμετοχάς εἰς  ἕκαστον ἀγώνισμα, θά ἀπονεμηθῇ Κύπελλον.
    13. Οἱ ἀγῶνες θά διεξαχθοῦν ἀπό Ἀγωνόδικον Ἐπιτροπήν,
          τήν ὁποία θά διορίσῃ ἡ Τεχνική Ἐπιτροπή τοῦ Σ.Ε.Γ.Α.Σ..
    14. Ὅ,τι δέν προβλέπεται εἰς τήν παροῦσα, θά ρυθμίζεται,
          ἀπό τόν Ἀλυτάρχη τῶν Ἀγώνων καί τόν Τεχνικόν
          Ὑπεύθυνον αὐτῶν.

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κυριακή 24 Ἰουνίου 2018

ΩΡΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ19:00 
100μ. ΑΛΑ
Ὕψ. ΑΛΑ
Μῆκ.ΜΓΘ

19:05
100μ. ΑΛΓ19:10
60 μ. ΜΔΑ19:20
100 μ.ΜΛΑ
Ὕψ. ΑΛΓ
Μῆκ. ΜΓΑ

19:30
100μ. ΜΓΑ19:40
60μ.  ΜΔΘ
Ὕψ. ΜΛΑ


19:50
100μ. ΜΓΘ

Μῆκ.ΜΔΘ
Μπαλάκι
20:00
100μ. ΜΛΘ


δι’ ὅλους
20:05
750μ. ΑΛΓ
Ὕψ. ΜΛΘ


20:15
500μ.ΜΛΑ

Μῆκ.ΜΔΑ

20:25
750μ.ΑΛΑ20:35

Ὕψ. ΜΓΑ


20:45
500μ.  ΜΛΘ

Μῆκ. ΑΛΓ

20:55
500μ. ΑΛΓ21:05
500μ.ΑΛΑ
Ὕψ. ΜΓΘ
Μῆκ. ΜΛΘ

21:15
4Χ125 ΜΛΑ21:25
4Χ125 ΜΛΘ
Ὕψ. ΜΔΑ
Μῆκ. ΑΛΑ

21:30
4Χ125 ΑΛΓ21:40
4Χ125 ΜΓΘ21:50
4Χ125 ΑΛΑ
Ὕψ. ΜΔΘ
Μῆκ. ΜΛΑ

22:00
4Χ125 ΜΓΑ