Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Κυριακή Η’ Ματθαιου-Η ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣἈπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο


Εἶχαν χωριστεῖ σὲ φατρίες οἱ Χριστιανοὶ τῆς Κορίνθου καὶ βρίσκονταν σὲ διαρκὴ διαμάχη καὶ διαφωνία. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μὲ πόνο ψυχῆς τοὺς γράφει: «Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα». Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ ὁμολογεῖτε ὅλοι τὴν ἴδια πίστη καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν μεταξύ σας διαφωνίες καὶ διαιρέσεις.
Αὐτὴ ἡ ἔντονη προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν γιὰ ἑνότητα μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ ὑπογραμμίσουμε, πρῶτον, πόσο μεγάλη πληγὴ ἀποτελεῖ ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητος μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ, δεύτερον, πῶς μπορεῖ νὰ ἀποφευχθεῖ μία τέτοια θλιβερὴ κατάσταση.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅταν τὰ μέλη της δὲν εἶναι ἑνωμένα, τότε παρουσιάζεται ὁ Χριστὸς κομματιασμένος! Εἶναι τραγικό, ἀλλὰ εἶναι ἀλήθεια: Κάθε διαίρεση μεταξὺ τῶν πιστῶν ἀποτελεῖ πρωτίστως καίριο πλῆγμα καὶ προσβολὴ ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ διαμαρτύρεται ἔντονα ὁ θεῖος Ἀπόστολος: «Μεμέρισται ὁ Χριστός;». Κομματιάστηκε λοιπὸν ὁ Χριστός; Εἶναι δυνατὸν νὰ κοινωνοῦμε ἀπὸ τὸ ἴδιο ἅγιο Ποτήριο καὶ νὰ εἴμαστε διασπασμένοι; «Εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν» (Α΄ Κορ. ι΄ 17). Ἕνας εἶναι ὁ οὐράνιος ἄρτος, γι’ αὐτὸ ἕνα σῶμα εἴμαστε οἱ πολλοί. Ἂς θυμηθοῦμε πῶς ζοῦσαν ἐκεῖνοι οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων: «Τοῦ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία», ἀναφέρουν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» (δ΄ 32), κάνοντας φανερὸ ὅτι ὅλοι οἱ πιστοὶ εἶχαν ἁρμονικὴ καὶ ἀδιάσπαστη ὁμοφροσύνη ἦταν μιὰ ψυχὴ καὶ μιὰ καρδιά!
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ διάσπαση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, οἱ διαιρέσεις καὶ διαφωνίες μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν ἔχουν ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό. Πῶς νὰ πιστέψουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, ὅταν βλέπουν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ βρίσκονται σὲ διαμάχη καὶ ἀντίθεση; Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς προέτρεψε τοὺς μαθητές του νὰ διατηρήσουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα μεταξύ τους λέγοντας: «Ἐν τούτῳ γνώ-σονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις»· δηλαδή, ἀπ’ αὐτὸ θὰ μάθουν ὅλοι ὅτι εἶστε δικοί μου μαθητές, ἀπὸ τὸ ἂν ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας (Ἰω. ιγ΄ 35).
Εἶναι ὁλοφάνερη καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ καλλιεργοῦμε τὴν ὁμοφροσύνη καὶ τὴν ἑνότητα μεταξύ μας καὶ νὰ ἀποφεύγουμε καθετὶ ποὺ δημιουργεῖ διαιρέσεις καὶ ἀντιπαλότητες μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς ὅμως θὰ γίνει αὐτό;
Πρῶτον μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη. Ἂν ἐξετάσουμε τὸν βαθύτερο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἑνότητα μεταξύ μας, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι λείπει ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἀντὶ αὐτῆς παρουσιάζεται ὁ ἐγωισμός, ὁ ὁποῖος σὰν δυναμίτης τινάζει στὸν ἀέρα τὸ οἰκοδόμημα τοῦ νηφάλιου διαλόγου καὶ τῆς ἁρμονικῆς συνεργασίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος μᾶς παρακινεῖ νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὴν ἀρετὴ αὐτὴ ὑποτασσόμενοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον: «Πάντες ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 5).
Κι ἕνα δεύτερο σημεῖο ἀπαραίτητο γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἑνότητος εἶναι ἡ ὑπακοή μας στὸν Κύριο καὶ τὴν Ἐκκλησία του. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἑνότητα ἂν δὲν ἀκολουθοῦμε τὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ αὐτοσχεδιάζουμε σὲ ζητήματα Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς. «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα» (Ἐφ. δ΄ 5), λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Αὐτὴν τὴν «μίαν πίστιν» καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ μᾶς παραδόθηκε καλούμαστε κι ἐμεῖς νὰ ἀκολουθήσουμε.
Ἂν αὐτὴ τὴν πίστη ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Κύριος καὶ μᾶς δίδαξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἔχουμε ὡς βάση στερεὴ καὶ ἀκλόνητη, τότε πράγματι θὰ λέγουμε «τὸ αὐτὸ πάντες» καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν μεταξὺ μας διαφωνίες καὶ ἀντεγκλήσεις.
Δὲν ὑπάρχει πιὸ πολύτιμο  πράγμα γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἑνότητα τῶν μελῶν της. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, λίγο πρὶν ἀκολουθήσει τὴν πορεία τῆς σταυρικῆς του θυσίας, προσευχήθηκε γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του καὶ μάλιστα προέβαλε ὡς πρότυπο  ἑνότητος τὴν κοινωνία τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅπως εἶναι ἑνωμένοι ὁ  Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὲ μιὰ ἄρρηκτη ἑνότητα καὶ ἀγαπητικὴ κοινωνία, ἔτσι καλούμαστε νὰ ζοῦμε καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοί. Ἂς ἐξαφανίσουμε λοιπὸν κάθε αἰτία διαμάχης καὶ χωρισμοῦ κι ἂς παρακαλοῦμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς χαρίζει τὴν ὕψιστη δωρεὰ τῆς ἑνότητος γιὰ νὰ οἰκοδομοῦνται οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ δοξάζεται τὸ πανάγιον ὄνομά του.

29/07/2012,    πηγή :   «Ο ΣΩΤΗΡ»


Η Εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.   Στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, τιμάται με κάθε εκκλησιαστική τάξη και  λαμπρότητα τόσο στον Ενοριακό Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στο παλαιό αεροδρόμιο, όσο και ο Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος στη Βούλα, εντός του Ασκληπιείου Νοσοκομείου.

   Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος φέτος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Παντελεήμονος στη Γλυφάδα, ερχόμενος κατευθείαν από την τελετή Παράδοσης-Παραλαβής του Νέου Αρχηγού Γ.Ε.Σ. στο οποίο και τέλεσε τη σχετική τελετή.

      Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης, Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Μπουντούρης, ο οποίος παίρνοντας αφορμή από τον βίο και το μαρτύριο του Αγίου Παντελεήμονος, μίλησε γενικά περί μαρτυρίου εντός της Εκκλησίας. Με συντομία αλλά και περιγραφικά ο Ιεροκήρυκας, τόνισε την αξία του μαρτυρίου και τις εκκλησιαστικές προϋποθέσεις που είναι κυρίως η αγάπη και η αλήθεια για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Οι μάρτυρες πάντα κινούνται με αυτούς τους δύο άξονες της Αγάπης και της Αλήθειας την οποία πρώτα οι ίδιοι  βίωσαν στη ζωή τους.  Κλείνοντας τον λόγο του, ο π. Μελέτιος τόνισε  ότι και εμείς  πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό το ενδεχόμενο του μαρτυρίου στις δύσκολες και αβέβαιες εποχές που ζούμε, έχοντας βέβαια  την συνεργεία του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, στη ζωή μας.

  Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος, ευχαρίστησε τον π. Μελέτιο για όλα όσα μας είπε. Κάλεσε όλους να μιμηθούν τον Άγιο για την υπηρεσία του στον πάσχοντα άνθρωπο και για το μαρτύριο για τον Χριστό.

  Στη συνέχεια εξήγησε το λόγο που τον έκαναν να καθυστερήσει να προσέλθει στην Ακολουθία επειδή στις 7.00 βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη και τέλεσε την τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του αρχηγού ΓΕΣ από τον απελθόντα αρχηγό αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Ζιαζιά, στο νέο αρχηγό αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γκίνη.

  Τι να πει κανείς για τον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΣ; Χωρίς να πολιτικολογώ αλλά λέγοντας όπως πάντα την αλήθεια, πραγματικά σήμερα και εμένα τον Επίσκοπο και όλους όσους βρέθηκαν εκεί, μας δίδαξε με το ήθος του, την ομιλία του και την όλη στάση του όσες μήνες υπηρέτησε από αυτή την θέση ο κ. Ζιαζιάς. Θα το ακούσατε και εσείς στα κανάλια ότι  υπέβαλε την παραίτησή του οικειοθελώς , για λόγους που άπτονται της αξιοπρέπειας και των θεσμικών διαδικασιών του στρατεύματος, εξαιτίας πολιτικών παρεμβάσεων ! Αν ήταν άλλος στη θέση του θα το είχε ανεχτεί για να μη χάσει τη θέση του. Πραγματικά μας δίδαξε από έναν στρατιωτικό άνδρα που ευχαρίστησε πρώτα τον Θεό για όσα αξιώθηκε να ζήσει, που ευχαρίστησε τον απλό πατέρα του αξίες και παραδείγματα που σπανίζουν σήμερα…!! Συγχάρηκα προσωπικώς ως Επίσκοπος και τον ίδιο και την οικογένειά του!! Ζήτησα μάλιστα αντίγραφο της ομιλίας του, για να την αναρτήσουμε ως παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας, στη σελίδα της Μητροπόλεώς μας. Τι να πει κανείς για την πολιτική ηγεσία του τόπου; Ήταν απούσα από την τελετή!!! Αλλά πώς να ήταν αφού η αυτή η παραίτηση και τα λόγια του κ. Ζιαζιά τους ελέγχουν;

    Δυστυχώς όπως είπα και χθες βράδυ στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, χωρίς να θέλω και να επιδιώκω να πολιτικολογώ αλλά γιατί οι αλήθειες και η αγωνία μου ως Επίσκοπος , παίρνοντας παράδειγμα και τις απολογίες των Αγίων, με ωθούν να τα πω, για πια κυβέρνηση και πολιτικούς μιλούμε; Βρισκόμαστε σε χειρότερη ξένη  κατοχή, από ότι πέρασε αυτός ο τόπος το 1940 από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς!  Ποιες αξίες υπηρετούν πλέον οι πολιτικοί μας; Ποια είναι αυτή η κ. Ρεμπούση και πως τολμά να εισηγείται σε σχέδιο νόμου το οποίο έχει προετοιμάσει προ καιρού, για την κατάργηση του Εκκλησιασμού στα σχολεία μας, στην πατρίδα μας, που είμαστε 95% ορθόδοξοι, ενώ την ίδια στιγμή στη πρώην κουμουνιστική Ρωσία και τα θρησκευτικά και τα σύμβολα της Εκκλησίας, επανήλθαν στην εκπαίδευση; Για να είμαι δίκαιος, ούτε και εμείς ως επίσημη Εκκλησία αντιδράσαμε δυναμικά, αλλά ισχνά!

  Πως τολμούν να μου στέλνουν έγγραφο και να μου ζητούν να τους δώσω στοιχεία για την Αγία Τριάδα Ελληνικού γιατί θα αξιοποιηθεί; Δεν θα απαντήσω! Τι θα μου κάνουν; Αυτός ο Ναός κτίστηκε από τους πόντιους που ξεριζώθηκαν πριν το αεροδρόμιο, έφυγε πλέον και δεν επανήλθαν εκεί οι Πόντιοι, ούτε χώρος πρασίνου τελικά θα γίνει όπως έλεγαν προεκλογικά, αλλά ετοιμάζονται να τα ξεπουλήσουν για τις ¨μπίζνες¨ με την μεσολάβηση «ντίλερ» εδώ και καιρό.

  Κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και ο Άγιος να πρεσβεύει για τους ασθενείς μας ιδιαίτερα. Με το δι’ ευχών διέμεινε σε όλο το εκκλησίασμα τον ευλογημένο Άρτο και από ένα θεολογικό βιβλίο για το Ιστορικό πρόσωπο του Χριστού μας.

       Αύριο ανήμερα της Εορτής ο Σεβασμιώτατος θα ιερουργήσει στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

             Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

Ομιλία για την Αγία Παρασκευή 2012.

Η Εορτή της Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.    Στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β. εορτάζεται με λαμπρότητα η Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, τόσο στον νέο Ενοριακό Ναό της Αγίας Παρασκευής Ελληνικού, όσο και στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής της Ενορίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Άνω Γλυφάδας.

  Ο Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος  χοροστάτησε στον Αρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας την Παραμονή της Εορτής της Αγίας, την Τετάρτη 25 Ιουλίου στην Ενορία της ομώνυμης συνοικίας του Ελληνικού. Στον Εσπερινό  έλαβαν  επίσης μέρος πλειάδα Ιερέων από την Ιερά Μητρόπολη και πλήθος ενοριτών και προσκυνητών από όλη την Αττική, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Χρήστος Κορτζίδης. 

   Τον Θείο Λόγον κήρυξε ο Εφημέριος του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σουρμένων Ελληνικού Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Σουλιμιώτης, ο οποίος λαμβάνοντας αφορμή από τις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους και πόσο δεν τις αντέχουμε ως άνθρωποι, κάλεσε να αναλογιστούμε και να θαυμάσουμε όλα όσα υπέφερε η Αγία στο αναμμένο καζάνι με το καυτό λάδι και την  πίσσα, για την αγάπη του Χριστού, δίνοντας στους διώχτες της μαρτυρία πίστεως. Αξιοσημείωτο είναι το θαύμα που έκανε στον Αυτοκράτορα Αντωνίνο αν και ήταν διώχτης της με αποτέλεσμα τελικά να μετανοήσει και να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Ο π. Στέφανος κάλεσε στο τέλος όλο τον κόσμο, να κάνει κέντρο της ζωής του την νέα αυτή Ενορία, παίρνοντας αφορμή από την βιωτή της Αγίας Παρασκευής, και έτσι όλοι μαζί να οδηγηθούμε στο Χριστό, ο οποίος είναι η σωτηρία και η ελπίδα σε κάθε μας πρόβλημα, δια πρεσβειών της Αγίας.

   Ο Σεβασμιώτατος στο τέλος της Ιεράς Ακολουθίας, ευχαρίστησε τον π. Στέφανο για τα όσα πολύ ωραία μας είπε, υπογραμμίζοντας με την σειρά του την πίστη και την αγωνιστικότητα της Αγίας. Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη ιστορική αναδρομή για το πώς το συνάντησε αυτό το Εκκλησάκι για πρώτη φορά ως τοπικός Ποιμενάρχης της τοπικής Εκκλησίας, πως τελικά ανυψώθηκε σε Ενορία το 2008, ύστερα από αγώνες, ενέργειες και κινητοποιήσεις και πόσο ευπρεπίστηκε, εξοπλίστηκε και άλλαξε μέσα σε 10 χρόνια, χάρις τις προσπάθειες τόσο της Μητροπόλεως, όσο και των Εφημερίων, Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου αλλά και όλων των Ενοριτών και των κατοίκων της περιοχής. «Όλους αυτούς τους συγχαίρω και τους ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου», τόνισε ο Ποιμενάρχης μας.

    Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε σε τρέχοντα θέματα της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού αλλά και της τρέχουσας, εθνικής, κοινωνικής και εκκλησιαστικής επικαιρότητας γενικότερα. Χρειάζεται παρά ποτέ επισήμανε ο Σεβασμιώτατος το αγωνιστικό φρόνημα της Αγίας Παρασκευής και πρέπει και εμείς να δώσουμε ομολογία πίστεως όπως και εκείνη, καθώς βλέπουμε την επίσημη πολιτεία να μας εμπαίζει συστηματικά για το θέμα πρασίνου του παλαιού αεροδρομίου. Συνεχώς βλέπουμε άλλα να λένε προεκλογικά άλλα να γίνονται μετά τις εκλογές, να ζητούν άδεια και στοιχεία για την Ενορία της Αγίας Τριάδος Ελληνικού που υπάρχει από τους Ποντίους που ήρθαν από  την μικρασιατική καταστροφή πριν γίνει το αεροδρόμιο. «Δεν πρόκειται να απαντήσω στο έγγραφο…» είπε με νόημα ο Σεβασμιώτατος. Κάλεσε σε κοινό συντονισμό και αγώνα  Δήμο και Εκκλησία, για να υπερασπιστούμε από κοινού τα δίκαια του κόσμου και των κατοίκων και όχι των επιχειρηματιών και των οικονομικών συμφερόντων όπου προσπαθούν να κάνουν μερικοί. Αναφέρθηκε ο Σεβασμιώτατος για το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο υποβαθμίζεται  συστηματικώς, καθώς επιχειρούν και σχεδόν στη πράξη το πέτυχαν, να γίνει προαιρετικό μάθημα και μάλιστα όχι ομολογιακό αλλά διαθρησκευτικό, το οποίο εξισώνουν τον Χριστό μας με τον Βούδα και τον Μωάμεθ, βγάζοντας βασικά κεφάλαια ύλης όπως το πρόσωπο της Παναγία μας. Έχουμε επίσης και την κ. Ρεμπούση να προτείνει σήμερα να σταματήσει ο εκκλησιασμός στα Σχολεία!!!!…εκεί καταντήσαμε όταν στην πρώην κουμουνιστική Ρωσία επανήλθε και το μάθημα και ο Εκκλησιασμός κανονικά στην εκπαίδευση!!! Εάν είστε άθεη κ. Ρεμπούση να το πείτε πριν τις εκλογές για να ξέρει και ο κόσμος ποιον ψηφίζει! Τι να πει κανείς; Πρέπει να αντισταθούμε και να επανέλθουμε στις παραδόσεις μας και να μην αφήσουμε το Δ.Ν.Τ. και την ΤΡΟΙΚΑ και όλους αυτούς να μας αλλάξουν τις ρίζες μας και την πίστη μας.

   Τέλος έκλεισε την ομιλία του ο Ποιμενάρχης μας με ευχές για όλους, ζήτησε συγνώμη για το ύφος αλλά εξήγησε ότι τα λέει αυτά από την ευθύνη και την αγάπη που αισθάνεται προς όλους, λαό ποίμνιο και άρχοντες, καθώς όλους τους αισθάνεται και τους θεωρεί παιδιά του και πρέπει να λέει την αλήθεια ..ακόμα και αν είναι πικρή και ας τον κατηγορούν μερικοί κακοπροαίρετοι προσωπικά γι’ αυτό!

           Μετά το δι’ ευχών ο Σεβασμιώτατος μοίρασε τον ευλογημένο άρτο σε όλους.

                                                Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως  

         

          


Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Η Εορτή του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτη, στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β.
   Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος, η εορτή του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτη, στην Ι.Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. στην οποία πανηγυρίζουν τόσο η Ενορία του Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης, όσο και το Ιερό Παρεκκλήσιο του Προφήτου Ηλία Άνω Γλυφάδας Γλυφάδας, της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου και Αγίου Παύλου.


 
    Παραμονή της Εορτής τελέσθηκε στο Κόρμπι της Βάρης, ο πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας, με τη συμμετοχή αρκετών Ιερέων. Τον Θείον Λόγον κήρυξε ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Σταυροφόρος Οικονόμος π. Σπυρίδων Αρβανίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήλο και την βιωτή του Προφήτου Ηλία αλλά και την κατ’ επίγνωσιν ζήλο που πρέπει όλοι να έχουμε στη ζωή μας, εντός της Εκκλησίας.

 
   Ανήμερα της Εορτής στον ίδιο Ιερό Ναό, ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος. Τον Θείο Λόγο κατά το Κοινωνικό, κήρυξε ο Προϊστάμενος του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Βάρης Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Μπουντούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του προφητικού χαρίσματος, στις ιστορικές, κοινωνικές και ηθικές συνθήκες που έζησε ο Προφήτης, καθώς και στα πολλά θαύματα και αποφασιστήκες θεόπνευστες ενέργειες της επίγειας ζωής του.

 

   Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος, ευχαρίστησε τον π. Μελέτιο για τα όσα μας ανέπτυξε σε λίγα λεπτά από την ζωή του Προφήτου και κάλεσε όλους τους πιστούς να μιμηθούν τον ζήλο καθώς και την ουράνια πολιτεία του . Δεν παρέλειψε ο Μητροπολίτης να αναφερθεί και στο φλέγον θέμα της ανεγέρσεως και επεκτάσεως του Ναού της Ενορίας, το οποίο χρονίζει εδώ και πολλά χρόνια λόγω γραφειοκρατικών χρονοβόρων διαδικασιών και δυστυχώς μερικών αντιδρώντων κατοίκων της περιοχής οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενστάσεις, με αποτέλεσμα να έχει παγώσει την διαδικασία. Κάλεσε ο Σεβασμιώτατος, όλους αυτούς τους αντιδρώντες σε μετάνοια και συστράτευση ώστε μαζί, να βάλουμεόλοι από ένα μικρό λιθαράκι, ώστε να αποκτήσει η Ενορία του Κόρμπι Βάρης το Ναό που θα καλύπτει τις λατρευτικές και μυστηριακές της ανάγκες.

  Το απόγευμα συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις, με το μεθέορτο Εσπερινό και την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Προφήτου Ηλία. Μετά το πέρας της Λιτανείας,  δίπλα από το Προαύλιο του Ιερού Ναού, διάφορα παραδοσιακά συγκροτήματα θα παρουσιάσουν χορούς, από πολλά μέρη της πατρίδος μας.                            Εκ της Ιεράς ΜητροπόλεωςΠέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Φωτογραφίες από τις καταστροφές τάφων στο νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας..

Χωρίς σχόλια...οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους...! Απλά

Ομιλία σε Αγρυπνία για την Αγία Μακρίνα.

O Mητροπολίτης Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. για τελευταία φορά για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Τη Τρίτη 17 και  Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ο Ποιμενάρχης κ. Παύλος, βρέθηκε δύο φορές, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, κοντά στο φυτώριο των Αξιωματικών και τη Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

           Συγκεκριμένα την Τρίτη 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Μαρίνης, τέλεσε την Θ. Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Σχολής του Αγίου Γεωργίου της Σχολής Ευελπίδων και ομίλησε κατάλληλα στους Ευέλπιδες  περί πίστεως εξ’ αφορμής του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, εν συνδυασμώ του μαρτυρίου της Αγίας Μαρίνης

      Την Τετάρτη, παρουσία του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ Πάνου Παναγιωτόπουλου, πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλου, η τελετή ορκωμοσίας των Ανθυπολοχαγών της Τάξεως 2011-2012.

                                            Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Πανήγυρις Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης 2012.

Εορταστικές Εκδηλώσεις στην Ενορία Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης 2012.Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "Τα Ορέστεια "
Περίβολος Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Κόρμπι Βάρης,
Διοργάνωση: " Λαογραφικός Όμιλος Βάρης ΣΕΜΕΛΗ " υπό την αιγίδα τουΔήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ:
Νίκος Φιλιππίδης - Κλαρίνο
Κώστας Φιλιππίδης -Λαούτο , Τραγούδι
Βαγγέλης Δημούδης - Ούτι, Τραγούδι
Γιώργος Μαρινάκης- Βιολί
Γιάννης Γευγέλης - Κρουστά
Χρήστος Δάρβης - Λαούτο
Γιώργος Σκορδαλός- Κρητική Λύρα
Γιάννης Ταϊλαχίδης -Ποντιακή Λύρα
Ηχητική κάλυψη: Omega Sound
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ναταλία Μυλωνάκη

Το 1ο ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "Τα Ορέστεια " διοργανώνεταιστην μνήμη του αγαπημένου μας 19χρονου χορευτή Ορέστη-Κωνσταντίνου Μυλωνάκη πουχάθηκε πρόωρα πέρυσι την ίδια μέρα.
Ο Ορέστης ήταν αριστούχος φοιτητής του Βιολογικού Τμήματος του ΠανεπιστημίουΑθηνών και έχασε τη ζωή του προσφέροντας εθελοντική εργασία στον Εθνικό Δρυμότης Σαμαριάς. Τη μνήμη του τίμησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιερώνονταςυποτροφία στο όνομά του και δίνοντας το όνομά του σε ένα νέο είδος φυτού πουανακαλύφθηκε πρόσφατα στον Πάρνωνα. Το φυτό ονομάστηκε Allium Orestis.
Τιμώντας τη μνήμη του καταθέτουμε κι εμείς το δικό μας στεφάνι με τον τρόπο πουξέρουμε πως ο Ορέστης αγαπούσε: Χορεύοντας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Σύλλογος Κρητών Αργυρούπολης (Δημήτρης Φανουργάκης)- Κρήτη
Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης «ΧΟΡΕΙΑ» (Φώτης Βελισσαρόπουλος)- Πάρος
Λαογραφικός και Μουσικοχορευτικός Όμιλος Γλυφάδας «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» ( Γιώργος Βελισσαρόπουλος)- Φλώρινα
Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης και γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη» (Γιάννης Γαντζίας)-Λευκάδα
Σύλλογος Ποντίων Αργυρούπολης (Άκης Καρεπίδης) - Πόντος
Λαογραφικός Όμιλος Βάρης ( Βάνα Σαλταπίδα ) - Βάρη , Ρωμυλία

Σας περιμένουμε όλους !

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.


ελληνικη  δημοκρατια


ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,    ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,   ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 2109658849  fax 2109657210  www: imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr

Ἀριθμ.  Πρωτ. 740                                  Ἐν Βούλᾳ τῇ   13ῃ   Ἰουλίου  2012


Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,
Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

            Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
                        " Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε" !

         Ἡ μετάβαση ἑνός χριστιανοῦ  "ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν",  ἔχει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο, τόν ἐνταφιασμό τοῦ σώματος, ὡς ἱεροῦ λειψάνου, σέ προκαθορισμένο τόπο, ὁ ὁποῖος κατά τήν χριστιανική Παράδοση καί Θεολογία, καλεῖται Κοιμητήριον. Σέ ἕνα ἀπό τά Κοιμητήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, παρατηρήθηκε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, ἕνα συμβάν πρωτοφανές, τό ὁποῖον μόνο λύπη καί ἐντροπή προξένησε, ὄχι μόνον εἰς τούς χριστιανούς, ἀλλά καί σέ κάθε ἐνσυνείδητον ἄνθρωπον.    
            Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Γλυφάδας      κ. Κόκκορης, μετά τά μεσάνυκτα τῆς Δευτέρας  2  Ἰουλίου, ἄγνωστοι εἰσῆλθαν στόν ἱερό χῶρο τοῦ νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας, καί ἐθρυμμάτισαν μετά μανίας τούς μαρμάρινους Σταυρούς καί τά ἐπιτάφια μάρμαρα, τῶν περισσοτέρων τάφων.
            Τήν ἑπόμενη τό ἀπόγευμα, ἔπειτα ἀπό τήν Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφθηκα τό Κοιμητήριο, ὅπου μέ πόνο ψυχῆς καί ἀποτροπιασμό, διεπίστωσα τήν ἔκταση τοῦ βανδαλισμοῦ καί τήν ἀχαλίνωτη παραφροσύνη τῆς καταστροφῆς, πού εἶχαν ἐπιδείξει οἱ ἀσεβεῖς καί ἱερόσυλοι δράστες.  Ἦρθαν στή μνήμη μου οἱ φοβερές ἡμέρες τοῦ 1955 στήν Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀλλό-θρησκοι κατέστρεψαν τά Κοιμητήρια τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀλλά τότε, ὑπῆρχε ἴσως μιά λογική ἐξήγηση τοῦ φαινομένου, ἀφοῦ δράστες ὑπῆρξαν οἱ ἀπό αἰώνων ἀλλόφυλοι ἐχθροί τοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν καί διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ.
            Στήν προκειμένη περίπτωση τό γεγονός εἶναι πολύ χειρότερο, διότι ὁ βανδαλισμός, διεπράχθη ἀπό ὁμοδόξους καί ὄχι ἀπό ἀλλο-θρήσκους. Παρά τήν βαθύτατη θλίψη καί τήν ψυχική ὀδύνη, πού κατέλαβαν τήν ψυχή μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, θεωρῶ, ὅτι κατά τήν νύκτα τῆς καταστροφῆς, οἱ δράστες εἶχαν σκοτάδι στό νοῦ καί στήν καρδιά τους, καί οὐσιαστικά δέν γνώριζαν τί ἔπρατταν. Γιά τό λόγο αὐτό τούς συγχωρῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, προσεύχομαι νά καταλάβουν τί ἔπραξαν καί νά μετανοήσουν.  Γιά ὁποιαδήποτε ἀπολογία τους, τούς παραδίδω στήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ξέρει τί θά κάνει.
            Παράλλήλως, ἐπειδή ζοῦμε σέ εὐνομούμενη κοινωνία, ὡς ὑπεύθυνος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, κινηθήκαμε ὡς Μητρόπολις, στήν ὁδό τῶν ἔνδικων μέσων, ὅπως προβλέπει ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη, στίς διατάξεις,    τῆς περί προσβολῆς νεκροῦ, καθώς καί τίς ἄλλες σχετικές περί Ἱεροσυλίας καί βεβηλώσεως, νομολογίες. Ἐξάλλου, ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀσέβεια, ἡ ἐξύβρισις μνήμης νεκρῶν, ἡ φθορά ξένης ἰδιοκτησίας,      ἡ ἐπιχείρηση πού ἔγινε νυκτερινές ὧρες, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπουσία τῶν Ὀργάνων τῆς Τάξεως, ἀποδεικνύουν τήν πρόθεση τῶν δραστῶν νά τελέσουν τά ἀδικήματα αὐτά, καί ἐνέχουν δόλον.
            Κατακλείοντας, ἐπιθυμῶ νά ἐνημερώσω τήν ἀγάπη σας, ὅτι ἐνθέρμως παρεκαλέσαμεν, τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, νά ἐπιτρέψουν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, νά κινηθεῖ ἄμεσα, γιά τήν πλήρη ἀποκατά-σταση τῶν μνημείων, στήν πρό τῆς ἀνόσιας καταστροφῆς μορφή, ὥστε ὄχι μόνο νά εὐτρεπισθεῖ ὁ ἱερός Κοιμητηριακός χῶρος, ἀλλά καί νά ἀποκατασταθεῖ ὁ ἰδιαίτερος τόπος ἀναπαύσεως, ἑνός ἑκάστου κεκοιμημένου ἀδελφοῦ μας.
            Εὐχόμενος, ὁ βανδαλισμός τοῦτος, νά εἶναι τό τελευταῖο κρούσμα παρόμοιας ἀσέβειας πρός τό Θεό, πρός τούς κεκοιμη-μένους ἀδελφούς μας καί πρός τούς πενθοῦντες συγγενεῖς τους, προσεύχομαι γιά τήν "καλήν ἀπολογίαν" ὅλων μας, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
                                                Μέ πατρικές εὐχές
                                                 ὁ Ἐπίσκοπός Σας    Γλυφάδας, λληνικο, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

Π Α Υ Λ Ο Σ     Α΄

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ.      Την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία την Τετάρτη 18 Ιουλίου και ώρα 9.00 μ.μ. όπου θα τελειώσει περίπου την Πέμπτη 19 Ιουλίου τα ξημερώματα γύρω στις 1.00 π.μ. .

       Παρακαλούνται οι ενορίτες και όσοι άλλοι φιλακόλουθοι και φιλάγιοι Χριστιανοί επιθυμούν, να μετέχουν της Ιεράς Αγρυπνίας.

            Εκ του Ιερού Ναού

Σάββατο 14 Ιουλίου 2012

Κήρυγμα για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

Κήρυγμα την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012.

ΜΕΤΡΟ ΣΚΛΗΡΟ ΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟ-Κυριακὴ τῶν Πατέρων Δ’ Οἱκ. Συνόδου.

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο


Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν 630 ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Χαλκηδόνα τὸ 451 μ.Χ. καὶ κατεδίκασαν τὴν αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ. Ἡ καταδίκη αὐτὴ ἦταν κάτι τὸ ἐπιβεβλημένο. Ἄλλωστε, ὅπως διαβάζουμε καὶ στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος στὸ μαθητή του Τίτο, ποὺ ἦταν ἐπίσκοπος στὴν Κρήτη, συμβουλεύει: «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ», δηλαδή, αἱρετικὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐπιμένει νὰ δημιουργεῖ σκάνδαλα καὶ διαιρέσεις στὴν Ἐκκλησία, μολονότι τὸν συμβούλευσες γιὰ πρώτη καὶ δεύτερη φορά, παράτησέ τον καὶ ἀπόφευγέ τον.

Ὁπωσδήποτε τὸ νὰ ἀποφεύγουμε τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦμε μαζί τους ὅταν αὐτοὶ ἐμμένουν στὴν πλάνη, ἀποτελεῖ μέτρο σκληρὸ καὶ ἐπώδυνο, μέτρο ὅμως τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο καὶ ὠφέλιμο. Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτοῦ τοῦ σκληροῦ μέτρου.

Κατά πρώτον διαφυλάττει τὴν Εκκλησία. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς διακοπῆς τῆς ἐπικοινωνίας μὲ αἱρετικοὺς πρωτίστως διαφυλάττει τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν κίνδυνο γενικότερης ἐκτροπῆς. Ἂν ἀφήσουμε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ διακινοῦν τὶς ἰδέες τους, τότε ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρασυρθοῦν κάποια ἀσθενή ὡς πρὸς τὴν πίστη μέλη της καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὶς πλανεμένες διδασκαλίες τους. Τὸν κίνδυνο αὐτὸ εἶχε ἐπισημάνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τελευταία φορὰ στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου: Ἀκόμη κι ἀπὸ σᾶς τοὺς ἴδιους, τοὺς εἶχε πεῖ τότε, θὰ ἐμφανιστοῦν ἄνθρωποι ποὺ θὰ διδάσκουν διδασκαλίες οἱ ὁποῖες θὰ διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια «τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν», δηλαδὴ μὲ σκοπὸ νὰ παρασύρουν τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς κάνουν ὀπαδούς τους (Πράξ. κ΄ 30). Καὶ συμπλήρωσε: «διὸ γρηγορεῖτε» γι’ αὐτὸ νὰ προσέχετε!

Ὁπωσδήποτε τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς Ἀλήθειας ἔχουν οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ διαφωτίζουν συστηματικὰ τοὺς πιστοὺς σὲ θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς καὶ νὰ τοὺς ἐνημερώνουν κάθε φορὰ ποὺ διαπιστώνουν κάποιο κίνδυνο ἐκτροπῆς. Παράλληλα ὅμως καὶ καθένας μας ὀφείλει νὰ μὴν ἐκθέτει τὸν ἑαυτό του σὲ παρόμοιο κίνδυνο. Δηλαδή, νὰ μὴ δέχεται ἐπισκέψεις αἱρετικῶν στὸ σπίτι του, νὰ μὴν ἀνοίγει πρόχειρα κι ἐπιπόλαια συζητήσεις μαζί τους, νὰ μὴν παίρνει κανένα δῶρο ἀπ’ αὐτούς, ὅσο ἑλκυστικὸ κι ἂν εἶναι, καὶ ὁπωσδήποτε νὰ ἐνημερώνει ἐγκαίρως τὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας του γιὰ κάθε κίνηση αἱρετικῶν ποὺ παρατηρεῖ στὴν περιοχή.

Μὲ τὸ νὰ ἀποφεύγουμε λοιπὸν κάθε σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς λαμβάνουμε ἀνθρωπίνως τὰ μέτρα μας, ὥστε νὰ μὴν παραπλανηθοῦμε ἐμεῖς οἱ  ἴδιοι. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ μᾶς, ἡ διακοπὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν αἱρετικὸ ὠφελεῖ καὶ τὸν ἴδιο. Πῶς;

Ἡ διακοπὴ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν αἱρετικὸ ἀποτελεῖ στὴν οὐσία μιὰ ἀκόμη προσπάθεια νὰ τοῦ στείλουμε μήνυμα ἀφυπνιστικὸ γιὰ τὴ σωτηρία του. Ὅταν κάποιος, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὑποδείξεις ποὺ τοῦ ἔγιναν, ἐπιμένει στὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση, δὲν ὑπάρχει ἄλλο μέσο πλέον γιὰ νὰ καταλάβει τὸ ὀλέθριο σφάλμα του παρὰ ἡ ἀποκοπή του ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Βέβαια κάτι τέτοιο εἶναι ὀδυνηρό. Ὅπως πονάει κάποιος ὅταν κόβεται κάποιο μέλος τοῦ σώματός του, ἔτσι καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία, πονάει ὅταν ἀποκόπτεται ἕνα μέλος της. Βέβαια στὸ σημεῖο αὐτὸ ἴσως κάποιοι ἐπικαλεσθοῦν τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀγάπης:

Εἶναι σωστὸ ὁ χριστιανός, ποὺ καλεῖται νὰ ἀγαπᾶ καὶ τοὺς ἐχθρούς του ἀκόμη, νὰ κόβει κάθε σχέση μὲ κάποιον συνάνθρωπό του ποὺ παρασύρθηκε στὴν αἵρεση; Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτὴ ποὺ ὑπαγορεύει αὐτὴ τὴ φαινομενικὰ σκληρὴ καὶ ἄσπλαχνη στάση. Διότι ἂν παρὰ τὴν ἐμμονή του στὴν αἵρεση ἐμεῖς τοῦ δείχνουμε οἰκειότητα, τότε δὲν τὸν βοηθοῦμε νὰ κα ταλάβει σὲ ποιὸν καταστροφικὸ δρόμο βρίσκεται. Ἄλλωστε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ἔχει περισσότερη ἀγάπη ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ τῆς ἀγάπης, τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος συνιστᾶ στοὺς πιστοὺς νὰ μὴ φιλοξενοῦν στὸ σπίτι τους αἱρετικὸ ἄνθρωπο, οὔτε κὰν νὰ τὸν χαιρετοῦν (Β΄ Ἰω. 10). Κι ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὅταν κάποτε πῆγε σ’ ἕνα δημόσιο λουτρὸ καὶ εἶδε ἐκεῖ τὸν αἱρετικὸ Κήρινθο, εἶπε: «Πᾶμε νὰ φύγουμε γρήγορα, διότι ἀφοῦ εἶναι μέσα αὐτὸς ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ πέσει τὸ κτήριο καὶ νὰ μᾶς καταπλακώσει»!

Ζοῦμε σὲ ἐποχὴ ὅπου ἡ ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, τὰ ἐξελιγμένα μέσα ἐπικοινωνίας καὶ ὁ καθημερινὸς συγχρωτισμός μὲ ἀνθρώπους διαφόρων δογμάτων καὶ θρησκειῶν δημιουργοῦν σύγχυση σὲ θέματα πίστεως καὶ ἀξιῶν καὶ εὐνοοῦν τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς νοοτροπίας ποὺ τὰ θεωρεῖ ὅλα ἴδια. Αὐτὸς ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμός, ὅπως ὀνομάζεται, ἀποτελεῖ ἴσως τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὡς πιστοὶ χριστιανοί.

Ἂς λάβουμε λοιπὸν τὰ μέτρα μας μὲ βάση τὴν ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τοὺς ὁποίους τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε σήμερα. Τὸ χρέος τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ὑπαγορεύει νὰ ἔχουμε στάση ἐπιφυλακτικὴ καὶ ἰδιαίτερα προσεκτικὴ ἀπέναν τίτους. «Στῶμεν καλῶς»!15/07/2012,        Πηγή: «Ὁ Σωτὴρ»


Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας με εκδρομή.   Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, στα πλαίσια των Συνάξεων Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, που ολοκληρώθηκαν για το εκκλησιαστικό έτος 2011-2012, πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, τόπο καταγωγής του π. Αντωνίου Χρήστου Εφημερίου της Ενορίας και συνοδού της Εκδρομής..
       Οι 26 συμμετέχοντες στην εκδρομή, στην αρχή τέλεσαν και μετείχαν της Θείας Λειτουργίας στην Ενορία μας. Μετά από ένα σύντομο πρωινό που παρατέθηκε, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για τον Νομό Αργολίδος.

   Στην αρχή επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Κατακεκρυμμένης Άργους. Εκεί γίναμε δεκτοί από τον Ιερομόναχο π. Ιωσήφ Δρόσσο , ο οποίος μας ξενάγησε στους χώρους της Μονής και μας μίλησε για την πλούσια ιστορία της Μονής. Στο τέλος μετά την παράθεση καφέ και κεράσματος, ο π. Ιωσήφ μας έδωσε σε όλους ένα εικονάκι της Παναγίας της Κατακεκρυμμένης.  

   Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην κεντρική πλατεία της πόλεως του  Άργους όπου δεσπόζει ο Ιερός Ναός του Πολιούχου της Αγίου Πέτρου Επίσκοπου Άργους. Εκεί μας περίμενε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού και Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σελλής , ο οποίος μας μίλησε  για τον βίο του Αγίου Πέτρου καθώς και για το χρονικό επιστροφής των Ιερών Λειψάνων του, το 2008. Στο τέλος μας έδωσε ευλογία από ένα εικονάκι του Αγίου Πέτρου Άργους.

   Φεύγοντας από την πόλη του Άργους πήγαμε στη Νέα Κίο, όπου στην πλατεία της, βρίσκεται ο Ιερός Παναγίας Θεομάνας, όπου φυλάσσονται 4 Ιερές Εικόνες της Παναγίας μας (οι δύο θαυματουργές) από την Κίο της Μικράς Ασίας, όπου έφεραν οι κάτοικοι με την μικρασιατική καταστροφή. Εκεί μας περίμεναν οι δύο Εφημέριοι της Ενορίας Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημοσθένης Γάτσιος και Πρεσβύτερος π. Ηλίας Γάτσιος. Εκεί έγινε μία μικρή δέηση και ο π. Δημοσθένης μας μίλησε για την θρησκευτική Ιστορία της Κίου της Μικράς Ασίας καθώς και της νεότερης Ενορίας της Παναγίας Νέας Κίου και των τεσσάρων ιστορικών εικόνων της. Στο τέλος μας προσφέρθηκε νερό και από μία εικόνα της Παναγίας της Θεομάνας.

       Το μεσημέρι στις 2.30 ήμασταν στο Ναύπλιο όπου δόθηκε ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ξενάγηση στα αξιοθέατα και τα προσκυνήματα του παλαιού Ναυπλίου. Προσκυνήσαμε στους Ιερούς Ναούς : Γενέσιο Θεοτόκου (όπου βρίσκονται Ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου) . Αγίου Σπυρίδωνος (όπου εκεί δολοφονήθηκε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Καποδίστριας) τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και τον  τόπο όπου μαρτύρησε ο Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιέως.

    Στις 5.30 αναχωρήσαμε για την γυναικεία Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου του Νέου , ένα μοναστήρι δίπλα από το χωριό Παναρίτη, 8 χιλιόμετρα έξω από το Ναύπλιο.    Εκεί τελέσαμε τον Εσπερινό, κεραστήκαμε στο αρχονταρίκι, ψωνίσαμε στην έκθεση της Μονής, μάθαμε για τον βίο του Αγίου Θεοδοσίου και την ιστορία της Μονής και προσκυνήσαμε και το ασκητήριο του Αγίου
.
   Στις 7.30 επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής όπου φτάσαμε στον Ιερό Ναό γύρω στις 9.45.
         Δόξα να έχει ο Θεός, δια πρεσβειών της Παναγίας και των εν Αργολίδα  Αγίων, για τις ευλογίες που αποκομίσαμε.

                                    Εκ του Ιερού Ναού.

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή