Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

O π. Στυλιανός Καρπαθίου στην Νεανική Σύναξη του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.
Την Πέμπτη 1 Noεμβρίου 2012 και  ώρα 9.00 μ.μ. (8.30 μ.μ. τελείται η Ακολουθία του Αποδείπνου) θα είναι παρών και θα μετέχει στη Νεανική Σύναξη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, ο π. Στυλιανός Καρπαθίου (ΚΛΗΡΙΚΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) . Το θέμα που θα αναπτύξει αφορά την βιοηθική με τίτλο: «Η εξωσωματική γονιμοποίηση και η θεραπεία του ζυγωτού».

 Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Συνάξεως και όσοι άλλοι νέοι το επιθυμούν, να προσέλθουν, να ενημερωθούν και να προβληματιστούν από το θέμα.

 

                          Εκ της Νεανικής Συνάξεως

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ.


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π.
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
ΚΥΡΙΟΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
κ. ΠΑΥΛΟΥ

Ἐν Φαναρίῳ τῇ  8  Ὀκτωβρίου  2012

**********************

Παναγιώτατε
Σεπτέ Προκαθήμενε το Γένους μν,
ρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης καί Οκουμενικέ Πατριάρχα, 
Κύριε μοι κ. Βαρθολομαε,

            Ἀποτελεῖ οὐράνιον εὐλογίαν καί ἰδιαιτάτην τιμήν, τόσον διά τήν ἡμετέραν ἐλαχιστότητα, ὅσον καί τούς συμπαρισταμένους τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκλεκτούς συνεργάτας, ἡ ἐν τῇ Πόλει Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, προσκυνηματική ἀνάβασις καί ἡ μετά τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, προσωπική συνάντησις. 
            Συγκυρία ἀγαθή, συνδέει τόν Αὐτοκράτορα ἱδρυτήν τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τόν καί Ἰσαπόστολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μετά τοῦ, πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐνδοξοτάτης Ἰσαποστόλου Αὐτοῦ μητρός Ἁγίας Ἑλένης, ἡμετέρου  Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τοῦ λατρευτικοῦ κέντρου καί ἀρχιτεκτονικοῦ κοσμήματος, οὐ μόνον πόλεως Γλυφάδας, ἀλλ' ἁπάσης τῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἐπαρχίας.
            Ἡ ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἐν σεβασμῷ ἀπείρῳ καί βαθυτάτῃ ἐκτιμήσει ἱσταμένη ὁμήγυρις, εὐφραίνεται πνευματικῶς καί διακατέχεται ὑπό χαρᾶς ἀνεκλαλήτου, διά τήν παρασχεθεῖσαν παρά τοῦ Δομήτορος τῶν πάντων Τρισαγίου Θεοῦ, ἱστορικήν εὐκαιρίαν. Εὑρισκόμεθα ἐν Φαναρίῳ, ἔνθα Ὑμεῖς, ὁ Πατριάρχης τοῦ γένους τῶν Ρωμηῶν, ἵστασθε λοιδορούμενος καί εὐλογῶν, διωκόμενος καί ἀνεχόμενος,  βλασφημούμενος καί παρακαλῶν. Ἀσπαζόμεθα τήν Σεπτήν Δεξιάν Ὑμῶν, καί καταθέτομεν τήν ἡμετέραν υἱικήν ἀγάπην, τόν ἄφατον σεβασμόν καί τήν ἄπειρον ἐκτίμησιν, εἰς τόν Οἰακοστρόφον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν τετιμημένον Πατριάρχην τῆς Ἀνατολῆς, τόν ἐπί εἰκοσαετίαν Προκαθήμενον τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην  Ὀρθοδόξων.   
            Εἰσήλθομεν πρό ὀλίγου, μετά ῥίγους συγκινήσεως, ἐν τῷ Ἱερῷ καί Καθηγιασμένῳ τόπῳ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, εἰς χῶρον μαρτυρίου καί μαρτυρίας, εἰς γῆν αἱματοστόλιστον καί δακρύρροον, εἰς ὕψωμα Σταυρώσεως καί καθέδρα Ἀναστάσεως, ὅπως ἅπαντες, ἐκθύμως δηλώσωμεν ἐνώπιον Ὑμῶν, τήν διαβεβαίωσιν τῆς συμπροσευχῆς καί τῆς συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, εἰς τήν ἀείποτε πάσχουσαν, σταυρουμένην, ἀλλά καί ἐκ πυλῶν θανάτου λυτρουμένην, Ἀποστολικήν τοῦ Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίαν.

             Παναγιώτατε,  
            Ἀνερχόμενοι  σήμερον τάς κλίμακας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, ἐνθυμούμεθα (καί ἐπιτραπήτω ἡμῖν ἡ προσωπική αὕτη κατάθεσις καί ἡ ἀκόλουθος δημοσίευσις στιγμιοτύπων παλαιῶν), ἐνθυμούμεθα ὅτε, ἐλάβομεν τάς Ὑμετέρας Πατριαρχικάς εὐχάς, ὀλίγας ἡμέρας πρό τῆς ἐκλογῆς ἡμῶν ὡς Μητροπολίτου (Ὀκτώβριος 2002), κατά τήν ἐν  Ἀθήναις Ὑμετέραν Ἐπίσκεψιν. Κατά τήν ὑποδοχήν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν,  ἠρωτήσατε τόν ἀοίδιμον Ἀρχιεπίσκοπον: "Πότε θά κάνετε τό πατριωτάκι μου;"  Καί ὁ πάντοτε χαμογελαστός Χριστόδουλος, ἀπήντησεν:  "πλησιάζει  ὁ καιρός, Παναγιώτατε", προκαλῶν τό μειδίαμα εἰς τά πρόσωπα τῶν παρευρισκομένων.  Τότε ἐβάλομεν μετάνοιαν  καί ἠσπάσθημεν τήν δεξιάν Ὑμῶν, εὐγνωμόνως.
            Ἤδη παρῆλθεν δεκαετία ἀπό τῆς ἐκλογῆς, χειροτονίας καί ἐνθρονίσεως τῆς ἡμετέρας ἐλαχιστότητος, ὡς τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου τῆς νεοπαγοῦς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας, ἥτις, περιλαμβάνουσα πέντε πολυπληθεῖς Δήμους τῆς Ἀττικῆς γῆς (Γλυφάδαν, Ἑλληνικόν, Βούλαν, Βουλιαγμένην καί Βάρην),  διαρθροῦται ποιμαντικῶς εἰς εἴκοσιν Ἐνορίας. Εἰ καί νεόδμητος κατά τό πλεῖστον ἡ ἡμετέρα Ἐπαρχία, σεμνύνεται,  ὅτι πολλοί ἐκ τῶν Ρωμηῶν τῆς Ἀνατολῆς, ἰδίᾳ τοῦ Πόντου, φθάσαντες ἐν  Ἀττικῆ, μετά τήν Μικρασιαστικήν Καταστροφήν, ἀλλά καί τῶν γεγονότων τοῦ 1955, ἐδημιούργησαν νέας ἑστίας καί οἰκισμούς, φέροντες οὐ μόνον κειμήλια, εἰκόνας, λείψανα Ἁγίων, ἀλλά καί μεταλαμπαδεύσαντες τήν μακραίωνον ἐν Ἀνατολῇ  ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν.
             Δι΄ ἕν ἐξ αὐτῶν τῶν κειμηλίων, καυχᾶται ἰδιατέρως ἡ καθ' ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις: Διά τόν Ἀρχιερατικόν Σάκκον τοῦ Ἱερομάρτυρος  Ἁγίου Χρυσοστόμου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, ὁ ὁποῖος ἐφυλάσσετο εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας, καί ὁ ὁποῖος μετά τήν σχετικήν συντήρησιν, ἐκτίθεται πλέον εἰς τό Κειμηλιαρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  Διά τό πολύτιμον τοῦτο θησαύρισμα, σεμνυνόμεθα καί ἡμεῖς προσωπικῶς, καθ΄ὅ ὡς γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ἕλκομεν τήν ἀπό πατρός καταγωγήν ἐκ Σμύρνης, καί τήν ἀπό πάππου, ἐκ Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Τοιουτοτρόπως κατ΄ἔννοιαν τινά, συνδεόμεθα μέ πνευματικούς δεσμούς, μετά τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου, τόν Ὁποῖον ἰδιαιτέρως εὐλαβούμεθα καί διά τόν Ὁποῖον καυχᾶται ἅπασα ἡ Μικρασιαστική Ἁγιοτόκος γῆ.

            Παναγιώτατε,
            Εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς προσκυνηματικῆς ἀναβάσεως ἡμῶν ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ,  καί ὡς ἔκφρασιν  βαθυτάτου σεβασμοῦ, ἐκτιμήσεως καί  εὐγνωμοσύνης, παρακαλοῦμεν, ὅπως δεχθῆτε τά προσφερόμενα ταπεινά δῶρα, ἕνα  ἀργυροῦν Τίμιον Σταυρόν, πρός εὐλογίαν  τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,  καί  ἕν χρυσοποίκιλτον ὑφαντόν, ἀντίγραφον ἐκ τοῦ προμνημονευθέντος Ἀρχιερατικοῦ Σάκκου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, τό ὁποῖον μόλις πρό ἡμερῶν παρελάβομεν ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου καί τό πρῶτον προσφέρομεν εἰς Ὑμᾶς, μέ τήν ἐπί τῆς ᾢας αὐτοῦ σήμανσιν τῆς  καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
            Ὅθεν, ἐκπληρουμένη σήμερον, ἡ ἀπό μακροῦ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν σιγοκαίουσα ἐπιθυμία, τῆς κοινωνίας μετά τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἁγιωτάτης Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας, βαθυσεβάστως κλίνοντες γόνυ, αἰτούμεθα  τάς Ὑμετέρας Πατριαρχικάς εὐλογίας καί εὐχάς, διά τήν συνέχισιν τῆς ταπεινῆς διακονίας ἑνός ἑκάστου, ἐν ᾧ, ὑπό τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας ἐτάχθημεν καθήκοντι.
            Εἴησαν τὰ ἔτη Ὑμῶν Παναγιώτατε, πολλά καί καρποφόρα, ἐν ἀδιαπτώτῳ κατ΄ ἄμφω ὑγείᾳ καί παρά τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ εὐλογημένα. 

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Έγραψαν για εμάς και ευχαριστούμε!

Ένας ιερέας κοντά στα παιδιά ( http://religiousnews.gr/τοπικεσ-ειδησεισ/291-ένας-ιερέας-κοντά-στα-παιδιά.html )
Με μπροστάρη έναν Ιερέα, τον π. Αντώνιου Χρήστου, τα παιδιά του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων Βούλας πραγματοποίησαν τη δική τους «παρέλαση» μέσα στους χώρους του ιδρύματος.
Αν και πρόκειται για μια «μικρή» είδηση εντούτοις είναι ένα μεγάλο δείγμα του τεράστιου έργου που πραγματοποιούν απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας οι Έλληνες Κληρικοί.

Τα παιδιά του ΚΑΑΠ Βούλας, έκαναν τη δική τους παρέλαση.  Τη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012, στα πλαίσια των Συναντήσεων της Κατηχητικής Συνάξεως, που γίνεται εντός του ιδρύματος ΚΑΑΠ Βούλας, μιλήσαμε για τον βίο του Αγίου Δημητρίου, τα γεγονότα με τον Άγιο Νέστωρα στη μάχη του με το Λυαίο και το μαρτύριο των Αγίων για το Χριστό, από τον Μαξιμιανό.

  Στη συνέχεια τονίσαμε το γεγονός ότι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας μας.

   Θυμηθήκαμε λίγες στιγμές από το 1940 και στο τέλος κλείσαμε το «μάθημα» με παρέλαση στου χώρους του Ιδρύματος ψέλνοντας τη Υπερμάχω αλλά και τον Εθνικό Ύμνο, ως ελάχιστη ένδειξη μνήμης και τιμής προς τους ήρωες που χάρις σ’ αυτούς είμαστε ελεύθεροι σήμερα.

  Τα παιδιά έφυγαν για τους θαλάμους ενθουσιασμένα και ως επιβράβευση, εκτός από το χειροκρότημα που εισέπραξαν, είχαν και ένα μικρό κέρασμα, όπως γίνεται άλλωστε στο τέλος κάθε συνάντησης


            Εκ του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Στυλιανού ΚΑΑΠ Βούλας.

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Εορτή της μνήμης του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη 2012.


ελληνικη  δημοκρατια
 
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                                                                                                       
                                                 ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr

Ἀρ. Πρωτ. 1046                           Ἐν  Βούλᾳ  τῇ 24   Ὀκτωβρίου 2012

Ἀνακοίνωσις


                 Ἀνακοινώνεται στούς εὐσεβεῖς καί φιλακόλουθους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι τήν ἐρχόμενη Κυριακή, 4 -11-12, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερέως Γεωργίου Καρσλίδη, πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἑλληνικοῦ, σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:
Σάββατο 3 Νοεμβρίου :   Ὥρα 6.00 μ.μ.  Μέγας  Ἑσπερινός.
Κυριακή 4 Νοεμβρίου :  Ὥρα 7:00 π.μ.  Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου.
                                              Ὣρα 6.30 μ.μ. Ἱερά Παράκλησις μετά τῶν Ἐγκωμίων τοῦ Ἁγίου καί ἐν συνεχείᾳ προβολή ταινίας μέ θέμα « τόν Πόντο »
       Δέον νά σημειωθῇ ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν τμῆμα Λειψάνου τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο εναι ἀποτεθησαυρισμένο στό ὡς ἄνω Ἱερό Ναό καί ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη πνευματικό θησαυρό, γιά τή Μητρόπολή μας.
                                 
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Πανήγυρις Ι. Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Αγίων Κοσμά και Δαμιανού Ελληνικού 2012.ελληνικη  δημοκρατια  
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ
                                      ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
                 Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imglyfadas@acn.gr


Ἀρ. Πρωτ. 1020                         Ἐν  Βούλᾳ  τῇ  18   Ὀκτωβρίου  2012

Ανακοινωσισ

                      Ἀνακοινώνεται στούς εὐσεβεῖς καί φιλακόλουθους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, ὅτι τήν ἐρχομένη Πέμπτη, ἡμέρα τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πανηγυρίζει τό Ἱερόν Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, στήν ἀκτή Ἑλληνικοῦ  (Ἀκρωτήρι). 
Τό πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν συνάξεων ἔχει ὡς ἀκολούθως:
Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου 2012. Ὥρα 5.30 μ.μ. : Μέγας  Ἑσπερινός.
Πέμπτη  1  Νοεμβρίου 2012. Ὥρα 7:00 π.μ.: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

                                
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου  ΜητροπολίτουΟ  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και Μνημόσυνο για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλο.

  Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 ο Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος, με τη συμμετοχή αρκετών Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, τέλεσε στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας, την Θεία Λειτουργία που αποδίδεται στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, ο οποίος και διετέλεσε πρώτος Επίσκοπος  Ιεροσολύμων.

  Πλήθος κόσμου, ενοριτών του Θεομητορικού Ναού της Τερψιθέας, αλλά και άλλων πιστών από όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως, είχαν την ευκαιρία για 10η συνεχή χρονιά να συμμετάσχουν στην αρχαιοπρεπή αυτή Θεία Λειτουργία που τελείται, κατά το Τυπικό της Εκκλησίας μας, «δύο φορές το χρόνο, στην εορτή του Αγίου και την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα», όπως τόνισε  ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος.

  Τον Θείο Λόγο, μετά τα αναγνώσματα και το Ευαγγέλιο, κήρυξε ο Εφημέριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Κουμαριανός, ο οποίος μίλησε για τα μακροπρόθεσμα πνευματικά οφέλη της Θείας Λειτουργίας, σε μία σύγχρονη κοινωνία αυτοματοποιημένη και τεχνοκρατική, όπου οι άνθρωποι ζητούν άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα, χωρίς κόπο και υπομονή.  Ο π. Θεόδωρος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόσωπο, το βίο και τη δράση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

  Κατά την ώρα του Κοινωνικού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος, ευχαρίστησε τον π. Θεόδωρο για τα όσα  ωραία μας είπε, αλλά και για την γενικότερη διακριτική του λειτουργική  καθοδήγηση και εποπτεία στην τελούμενη Θεία Λειτουργία, χάρη στις εξειδικευμένες γνώσεις του και την πείρα από την έρευνα και τη μελέτη του λειτουργικού τομέα της Θεολογικής επιστήμης και ζωής.

  Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου, ο οποίος εόρταζε κατά την ημέρα αυτή τα ονομαστήριά του.  Ο Μητροπολίτης μας κ. Παύλος, χαρακτήρισε τον μακαριστό Χριστόδουλο «ανεπανάληπτο». Ο μακαριστός  είχε συντελέσει τα μέγιστα για να δημιουργηθεί η Μητρόπολή μας και διετέλεσε και  πρώτος Τοποτηρητής της. «Όσο περνά ο καιρός, μας λείπει περισσότερο», είπε ο Σεβασμιώτατος, και ευχήθηκε «να είναι αιωνία του η μνήμη και να προσεύχεται για όλους μας από το Άνω Θυσιαστήριο όπου πλέον ευρίσκεται».

   Μετά τη Θ. Μετάληψη και κατά την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε  Ιερό Μνημόσυνο για τον Μακαριστό Πρωθιεράρχη της Ελλαδικής Εκκλησίας κυρό Χριστόδουλο και στο τέλος,  το εκκλησίασμα έλαβε από το χέρι του Σεβασμιωτάτου, μαζί με το αντίδωρο, και κόλλυβα, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση.


         Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.-Κυριακή ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ 

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο
 

 

Στὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται στοὺς Χριστιανοὺς μιᾶς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Γαλατίας, καὶ τοὺς λέγει: Τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ σᾶς κήρυξα «οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον», δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπινόηση. Διότι ὅπως οἱ ὑπόλοιποι Ἀπόστολοι ἔτσι κι ἐγὼ δὲν τὸ παρέλαβα οὔτε τὸ διδάχθηκα ἀπὸ κάποιον ἄνθρωπο ἀλλὰ τὸ παρέλαβα μὲ ἀποκάλυψη ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Θεό.

Δὲν εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶναι θεόπνευστο, καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιτελεῖ θαύματα συγκλονιστικά.

Αὐτὸ ποὺ συντελεῖ ὥστε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο βιβλίο εἶναι ἡ θεοπνευστία του. Τὸ εἶπε ὁ Ἀπόστολος: «Οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον»! Τὸ ἔγραψαν βέβαια ἄνθρωποι, ἀλλὰ τὸ ἔγραψαν μὲ θεία ἔμπνευση, μὲ τὸν ἄμεσο φωτισμὸ καὶ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο, ὅπου γράφει ὅτι «πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος» (Β΄ Τιμ. γ΄ 16), δηλαδὴ ὅλη ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι θεόπνευστη.

Ἡ θεοπνευστία τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ὁλοφάνερη μέσα ἀπὸ πλῆθος ἀποδείξεων.Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ συγγραφή του. Διαφορετικοὶ ἄνθρωποι, ἀγράμματοι μερικοί, σὲ διαφορετικὸ τόπο καὶ χρόνο, ἔγραψαν τὰ βιβλία ποὺ περιέχονται στὴν Καινὴ Διαθήκη, κι ὅμως ὅλα παρουσιάζουν θαυμαστὴ ἑνότητα καὶ καταπλήσσουν μὲ τὸ ὕψος τῆς θεολογίας τους.

Ἔπειτα ἀξιοθαύμαστο εἶναι τὸ περιεχόμενο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ διδασκαλία του γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς, τὴν ταπείνωση, τὴ συγχωρητικότητα καὶ ἄλλες ἀρετὲς πρωτάκουστες καὶ ἄγνωστες ἕως τότε, ἀναγεννᾶ πνευματικὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων

Χειροπιαστὴ ἀπόδειξη τῆς θεοπνευστίας τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι καὶ ἡ ἐκπληκτικὴ διάδοσή του σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Παρὰ τὶς λυσσαλέες ἐπιθέσεις, ποὺ κατὰ καιροὺς δέχθηκε καὶ δέχεται, αἰῶνες τώρα βρίσκεται σταθερὰ στὴν πρώτη θέση κυκλοφορίας τῶν βιβλίων, μὲ τόση μάλιστα διαφορά, ὥστε ἐπίσημες στατιστικὲς νὰ λένε ὅτι ὅλα μαζὶ τὰ βιβλία τοῦ κόσμου δὲν μποροῦν νὰ φθάσουν, οὔτε κὰν νὰ πλησιάσουν τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀντιτύπων τῆς Ἁγίας Γραφῆς

Εἶναι θεόπνευστο λοιπὸν τὸ Εὐαγγέλιο. Λόγος Θεοῦ! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ τὰ γράμματα κρύβεται δύναμη θεϊκή, ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἐπιτελεῖ θαύματα!

Πόσοι ἄνθρωποι μετανόησαν χάρη σ’ ἕνα λόγο ποὺ ἄκουσαν ἢ διάβασαν στὸ Εὐαγγέλιο! Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ὅταν διάβασε ἕνα στίχο ἀπὸ τὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή, συγκλονίστηκε, μετανόησε ὁριστικὰ κι ἄρχισε νὰ βαδίζει σταθερὰ τὸ δρόμο τῆς ἁγιότητας.

Ἀλλὰ καὶ πόσοι ἄλλοι δέχθηκαν κάποιον λόγο τοῦ Εὐαγγελίου ὡς φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς ἄνοιγε νέους δρόμους στὴ ζωή τους! Ἕνας  σύγχρονος ἅγιος, ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας, καθὼς διάβαζε κάποτε τὸ Εὐαγγέλιο στάθηκε στὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ  ἐργάται ὀλίγοι». Σκέφθηκε: «Ὥστε λοιπόν,  Κύριε, σοῦ λείπουν ἐργάτες;»... Αὐτὸ ἔγινε ἀφορμὴ ὥστε ἀργότερα νὰ πάρει τὴν ἀπόφαση ν’ ἀφιερώσει τὴ ζωή του στὴν Ἐκκλησία!

Ἀλλὰ μήπως κι ἐμεῖς δὲν ἔχουμε αἰσθανθεῖ πολλὲς φορὲς τὸν διεισδυτικὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου νὰ ἀγγίζει τὸ ἐσωτερικό τῆς καρδιᾶς μας; Συχνὰ ὁμολογοῦμε: «Γιὰ μένα τὸ λέει αὐτό». Εἶναι ζωντανὸς καὶ δραστικὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ κοφτερὸς περισσότερο ἀπὸ κάθε δίκοπο μαχαίρι. Εἰσχωρεῖ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀναμοχλεύει καὶ μὲ τὶς ἀπαραίτητες τομὲς ἐπιφέρει τὴν κάθαρση, τὴ θεραπεία, τὴν ἀνακαίνιση!

Τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ Καινὴ Διαθήκη, ποὺ ὅλοι ἔχουμε στὸ σπίτι μας, δὲν γράφτηκε γιὰ νὰ προστεθεῖ ἕνα ἀκόμη βιβλίο στὶς μυριάδες τῶν βιβλίων. Γράφτηκε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Γιὰ νὰ γνωρίσουμε οἱ ἄνθρωποι τί εἶναι ὁ Θεός, πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν δωρεῶν του, ἡ ἀγάπη, τὸ ἔλεος, ἡ χάρις, ποιὰ εἶναι τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἑτοίμασε γιὰ νὰ τὰ κληρονομήσουμε στὴν αἰωνιότητα. Μακάρι ὅλοι μας νὰ ἀγαπήσουμε τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ τὸ μελετοῦμε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόζουμε. Νὰ τὸ ἔχουμε πάντοτε ὡς φῶς καὶ ὁδηγό μας στὴ ζωή μας!

Πηγὴ: Ο Σωτήρ

Εν Βάρη, τὴ 21/10/2012

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

O Mητροπολίτης Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλος, θα τελέσει την Παλαιοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 ο Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος θα προεξάρχει στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας (Πλατεία Καραϊσκάκη) της αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου επισκόπου των Ιεροσολύμων. Η Παλαιοχριστιανική αυτή Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί έξωθεν του Ιερού Βήματος, στη μέση του σολέα του Ιερού Ναού. Όσοι πιστοί μπορούν ας έλθουν για να συμμετάσχουν του Σώματος και του αίματος Του Κυρίου μας!

 

           Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Αγιασμός –Έναρξης για την μελέτη της Αγίας Γραφής, στην Ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βούλας.   Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 στην Ενορία τους Αγίου Νεκταρίου Βούλας, μετά τον Εσπερινό (5.30 μ.μ.)  και την Ιερά Παράκληση (6.00 μ.μ.)  στους Αγίους Νεκτάριο και Λουκά Συμφερουπόλεως,  θα τελεσθεί ο Αγιασμός για την έναρξη των Ενοριακών Κηρυγμάτων μελέτης της Αγίας Γραφής, για το φετινό εκκλησιαστικό έτος 2012-2013.

   Παρακαλούμε όλους τους ενορίτες. αλλά και κάθε πιστό που ενδιαφέρεται να ακούσει και να μελετά τον Λόγο Του Θεού, να προσέλθει σε αυτή την ευκαιρία που του δίνεται κάθε Τετάρτη στις 6.30 μ.μ.

                                      Εκ του Ιερού Ναού

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

10 Χρόνια στην Αρχιεροσύνη συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλος.
  Σήμερα 14/10/2012 ο Μητροπολίτης Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος συμπλήρωσε 10 χρόνια Αρχιεροσύνης. καθότι χειροτονήθηκε από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο και πλειάδα Αρχιερέων στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών στις 14/10/2002, Α΄ Μητροπολίτης Γλυφάδας.

  Δεν θέλησε να κάνει καμία εκδήλωση, απλά αρκέστηκε στο καθήκον της ημέρας, δηλαδή να τελέσει της Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Γλυφάδας, να είναι παρόν στον Αγιασμό των Κατηχητών της Ενορίας και να ομιλήσει κατάλληλα στα παιδιά και στις 12.00 μ.μ στον Πνευματικό κέντρο του ίδιου Ιερού Ναού να επιδώσει ο ίδιος τα Ενταλτήρια στους Κατηχητές και τις Κατηχήτριες της Ιεράς Μητροπόλεώς του.

  Εμείς ευχόμαστε από καρδιά,ς να συνεχίσει το δύσκολο Αρχιερατικό και ποιμαντικό του έργο και να έχει πολλά, καλά και ευλογημένα έτη.

                 π. Αντώνιος Χρήστου
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας

1η Σύναξη Κατηχητών για το εκκλησιαστικό έτος 2012-2013 και απονομή Ενταλτηρίων των Κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β., από τον Ποιμενάρχη μας κ. Παύλο.Tη Κυριακή 14/10 και ώρα 12.00 μ.μ. με την παρουσία του Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου, συγκεντρώθηκαν όλοι οι Ιερείς Νεότητος καθώς  οι Κατηχητές και οι Κατηχήτριες της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β., στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Γλυφάδας όπου παρατέθηκε ένα μικρό κέρασμα από Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, προς τιμή όλων των συμμετεχόντων.

  Στη συνέχεια ο π. Αντώνιος Χρήστου ο Γραμματεύς του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως παρουσίασε το πρόγραμμα της εκδηλώσεως, έχοντας παράλληλα και την πρώτη εισήγηση της εκδηλώσεως, με διαφάνειες PowerPoint  παρουσιάζοντας τα πορίσματα 
του Πανελληνίου Συνεδρίου των Ιερέων Νεότητος και Κατηχητών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που διοργάνωσε με επιτυχία η Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το τριήμερο 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2012  στις Κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στις Ροβιές Ευβοίας με

 γενικό θέμα: «Διάλογος για την αναμόρφωση της μεθοδολογίας της Κατήχησης, στην Εκκλησία της Ελλάδος». 

Ο εισηγητής  παρουσίασε εποπτικά και συνοπτικά τόσο το πρόγραμμα του Συνεδρίου όσο και τα πορίσματα των έξι ομάδων εργασίας τα οποία υπάρχουν αναλυτικά στο προσωπικό του blog: http://axrhstou.blogspot.gr/2012/09/blog-post_22.html


   Αμέσως μετά, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας και μέλος της Επιτροπής Νεότητος  π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος , ανέβηκε στο βήμα  παρουσιάζοντας και σχολιάζοντας καταλλήλως το πρώτο Τόμο του Κατηχητικού υλικού που ετοίμασε και φέτος το Γραφείο Νεότητος και έλαβαν ως εφόδιο φεύγοντας από την σημερινή εκδήλωση για το έργο και την αποστολή τους όλοι οι Ιερείς Νεότητος και δι’ αυτών οι Κατηχητές.  

Πρόκειται για ένα φάκελο με εκτυπωμένες  τις διαφάνειες και από ένα  dvd  με το εποπτικό υλικό μαζί με ενσωματωμένες ταινίες με τα πρώτα 20 μαθήματα. Μάλιστα τόνισε ο π. Κωνσταντίνος ότι στην αρχή του φακέλου υπάρχουν οι οδηγίες για τα μαθήματα και τι πρέπει  να προσέξουν και είναι σαφή και κατανοητά. 

Πριν ολοκληρώσει ο π. Κωνσταντίνος πρόβαλε μερικές σκηνές από τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που ετοιμάζει η Ιερά Μητρόπολη και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου με τίτλο "Από τη Δαμασκό στην Αθήνα" και περιλαμβάνει το βίο και τις περιοδίες του Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

  Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωΐνος, ο οποίος υπενθύμισε ότι σαν σήμερα χειροτονήθηκε Αρχιερέας ο Σεβασμιώτατος και πλέον συμπληρώνει 10 χρόνια Αρχιερατείας. Ο π. Αλέξιος ευχήθηκε καλή δύναμη τόσο στον Σεβασμιώτατο όσο και στους Κατηχητές μας για τη φετινή κατηχητική χρονιά.

   Μετά ανέβηκε στο βήμα ο Σεβασμιώτατος  όπου ευλόγησε και ουσιαστικά έκλεισε τη 1η Συνάντηση των Κατηχητών ξεκινώντας από την ζήτηση των  προσευχών των οι Κατηχητές για εκείνον στον Τριαδικό Θεό μας και το χαρακτήρισε ως το καλύτερο δώρο προς αυτόν. Θυμήθηκε με συγκίνηση το «θαύμα» που του επιφύλαξε ο Θεός πριν 10 χρόνια λαμβάνοντας τον τρίτο βαθμό της Ιεροσύνης και ζήτησε συγνώμη για τυχόν λάθη και παραλείψεις για τα όσα μέχρι τώρα έχουν επιτελεσθεί με τη βοήθεια Του Θεού. Τέλος έκλεισε την ομιλία του ευχόμενος για καλή και καρποφόρο κατηχητική χρονιά.

Στο τέλος της Εκδήλωσης  έλαβαν  οι Ιερείς Νεότητος και ένας-ένας κατηχητής ανά Ενορία, τα  επίσημα  Ενταλτήρια από το χέρι του Σεβασμιωτάτου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μαζί με το υλικό, από ένα γλύκισμα για την επέτειο χειροτονίας του  και από ένα βιβλίο ως ευλογία, με τίτλο «Ιστορίες εθελοντισμού» που μόλις εκδόθηκε από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

                                                    Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή