Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Αφίσα-Μήνυμα και δέηση του Ποιμενάρχου μας για τον φωτισμό των μαθητών που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις 2020.
Ελληνικη  Δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hotmail.gr


              Ἀριθμ. Πρωτ. 321                             Ἐν Βούλᾳ τῇ 25 Μαΐου 2020

    Πρός
              τούς Mαθητές καί τίς Mαθήτριες
              πού διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις
              
             Ἀγαπητά μου παιδιά,
              Ὡς Μητροπολίτης καί πνευματικός σας Πατέρας, στήν δύσκολη μάχη τῆς ζωῆς σας γιά νά εἰσέλθετε σέ μία ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Σχολές, ἑνώνω τίς θερμότερες εὐχές καί  προσευχές μου μαζί μέ τίς δικές σας, τούς εὐσεβεῖς νέους τῆς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά ἐπιτύχετε τόν σκοπό σας. Τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἐφ’ ὅσον ζητεῖτε τόν φωτισμό καί τήν βοήθειά Του καί καταβάλετε φιλότιμες προσπάθειες, θά  σᾶς ἐπισκιάσῃ καί θά σᾶς φωτίσῃ στήν εὐλογημένη προσπάθειά σας.
           Ἐπειδή, λοιπόν, πέρα ἀπό τόν δικό σας ἀγῶνα ἔχετε ἀνάγκη καί τήν προσευχητική στήριξη ὅλων τῶν ἐν Χριστῷ Ἂδελφῶν σας, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, θά ἀνάπέμψωμε ὅλοι μαζί εἰδική δέηση, γιά νά σᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός κατά τίς Πανελλήνιες Έξετάσεις.  
          Ἐπίσης, μετά τόν Ἑσπερινό, κάθε ἀπόγευμα εἰς τάς 7:00 μ.μ., ἀπό τῆς 14ης ἕως καί τῆς 19ης Ἰουνίου, θά τελεῖται γιά τόν ἴδιο λόγο Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί θά ἀναπέμπεται ἡ εἰδική δέησις.
Μέ πολλές πατρικές εὐχές γιά ἐπιτυχία
στίς έξετάσεις καί στήν ζωή σας

Ποιμενάρχης Σας


† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣΕλληνικη  Δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

                  
      Δέησις πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν καί φωτισμόν τῶν παιδιῶν μας, εἰς τάς ἐπικειμένας
Πανελληνίους Ἐξετάσεις.

Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου· δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καί ἐλέησον.


Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ΑΝΤΩΝΙΟΥ καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν Ἀδελφότητος.

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ φωτισμοῦ, ἐνισχύσεως καί ἐπιτυχίας εἰς τάς Πανελληνίους ἐξετάσεις  τῶν εὐσεβῶν μαθητῶν, μαθητριῶν, σπουδαστῶν καί νέων τῆς Ἐνορίας ἡμῶν καί ὑπέρ τοῦ ἐλθεῖν Κύριον τόν Θεόν βοηθόν ἐν ταῖς προσπαθείαις καί τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν πρός ἐπίτευξιν τῆς προαγωγῆς των.

                                       Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ Πατρός, αὐτοσοφία, πάσης συνέσεως χορηγός, τό Πανάγιόν Σου Πνεῦμα καταπέμψας πλουσιοδώρως ἐπί τούς ἁγίους Σου ἀποστόλους καί μαθητάς καί ἐξ ἀγραμμάτων ἁλιέων, θεολόγους καί κοσμοκήρυκας σοφωτάτους τούτους ἀναδείξας, Αὐτός Φιλάνθρωπε, κατάπεμψον καί ἐπί τούς δούλους Σου, τούς εὐσεβεῖς μαθητάς, μαθητρίας καί σπουδαστάς τῆς Ἐνορίας ἡμῶν, τάς φωτιστικάς ἀκτίνας τοῦ Πνεύματός Σου, ἵνα κατανοῶσιν εὐχερῶς τά ὑπαὐτῶν ἀναγινωσκόμενα, ἀποκτήσωσι γνώσεις ἀγαθάς καί ἀποβάλωσι τό ἄγχος καί τήν ραθυμίαν, ὥστε νά εὐοδωθῶσιν αἱ προσπάθειαί των κατά τάς προκειμένας προαγωγικάς καί πανελληνίους ἐξετάσεις καί οἱ μέν προαχθῶσιν οἱ δέ εἰσέλθωσιν εἰς τάς Σχολάς, ἅς ἐπιθυμοῦσι.
      Ναί, Πάνσοφε καὶ Πανάγαθε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πηγὴ τῆς ὄντως σοφίας, φώτισον, δεόμεθα, τῇ θείᾳ Σου Χάριτι, τάς διανοίας τῶν εἰρημένων δούλων Σου, ἵνα, πορευόμενοι ἐν τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν Σου, ἔχωσιν ἅπαντες, ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν αὐτῶν, νοῦν ὀξὺν καί γρήγορον, εἰς τό γράφειν ὀρθῶς καί δίδειν τάς δεούσας ἀποκρίσεις, ἵνα ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ δοξάζωμεν διά παντός τό πανάγιον καί προσκυνητόν Ὄνομά τό Σον καί τοῦ Ἀνάρχου Σου Πατρός καί τοῦ Παναγίου καί Ἀγαθοῦ καί Φωτιστικοῦ Σου Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα

Δημοφιλή