Αγαπητοί φίλοι,γνωστοί και άγνωστοι, σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου blog. Σας ευχαριστώ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε, για να το επισκεπτείτε...με τιμή π. Αντώνιος Χρήστου

Συνολικές προβολές σελίδας

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ; ΕΛΕΥΘΕΡΑ....

Translate-Μετάφραση σε άλλη γλώσσα

Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Ομιλία στη Σύναξη των Αγίων Αποστόλων.

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ-Κυριακή των Ἁγίων Ἀναργύρων

Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη ΓκέζοΣτὸ σημερινὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, τό ὁποῖο ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τῶν ἑορταζομένων ἁγίων Ἀναργύρων, ὁ ἀπόστολος  Παῦλος κάνει λόγο γιὰ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Προτρέπει ὅμως νὰ ἐπιδιώκουμε τὰ ἀνώτερα ἀπὸ αὐτά: «Ζηλοῦτε τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα», γράφει.  Εἶναι λοιπὸν εὐκαιρία σήμερα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ,  νὰ δοῦμε τὴ ζωὴ αὐτῶν τῶν δύο Ἁγίων καὶ πῶς καλλιέργησαν τὰ ἀνώτερα χαρίσματα στὴ ζωή τους.

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς  ἦταν ἀδέλφια καὶ ἔζησαν στὴ Ρώμη γύρω στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ οἱ δύο, σπούδασαν τὴν ἰατρικὴ  ἐπιστήμη μὲ σκοπὸ νὰ ἀφιερώσουν τὴ ζωή τους στὴ διακονία τῶν συνανθρώπων τους. Καὶ πράγματι ἔγιναν λαμπροὶ ἐπιστήμονες καὶ καταξιωμένοι γιατροί.  Ὡστόσο τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τους δὲν ἦταν οἱ – γιὰ τὰ δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς – ἄριστες γνώσεις τῆς ἰατρικῆς ποὺ ἀπέκτησαν, ἀλλὰ ἡ θερμὴ πίστη τους στὸν Θεό.Σὲ κάθε περίπτωση ἀρρώστου ποὺ κατέφευγε σ’ αὐτούς, δὲν παρέλειπαν νὰ ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τοῦ Ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, κι ἔτσι θεράπευαν κάθε εἴδους ἀσθένεια.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ σωματικὴ φρόντιζαν καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοὺς πλησίαζαν. Δὲν ἔχαναν εὐκαιρία νὰ μιλοῦν στοὺς ἀσθενεῖς τους γιὰ τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὴ μετάνοια καὶ τὴ σωτηρία. Δικαίως λοιπὸν ψάλλει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία: «Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι, τὰς ἰάσεις παρέχετε πᾶσι τοῖς δεομένοις... ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν», ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἔλαβαν εἰδικὴ χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ καταστοῦν «πηγὴ ἰαμάτων» καὶ νὰ  προσφέρουν σὲ ὅσους τοὺς παρακαλοῦσαν τὴν «ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος».

Ἦταν λοιπὸν ἡ θερμὴ πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ ἡ βαθιὰ ταπείνωσή τους οἱ ἀρετὲς ἐκεῖνες, ποὺ τοὺς κατέστησαν ἄξιους γιὰ νὰ λάβουν τὸ χάρισμα τῶν ἰάσεων καὶ μὲ αὐτὸ νὰ βοηθοῦν πολλοὺς ἀνθρώπους. Ναί! Ἔκαναν θαύματα! Ὡστόσο, ὅσο κι ἂν ἀκούγεται μεγάλο κι ἐντυπωσιακὸ αὐτό, διέθεταν καὶ κάποιο ἄλλο χάρισμα ἀκόμη ἀνώτερο, τὸ ὁποῖο θά δοῦμε στὴ συνέχεια.

Ἡ φήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων σύντομα ἐξαπλώθηκε στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ ἄνθρωποι ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο ἔρχονταν νὰ τοὺς συναντήσουν στὸν τόπο ὅπου διέμεναν κοντὰ στὴ Ρώμη, γιὰ νὰ ζητήσουν τὶς προσευχές τους ἀλλὰ καὶ τὴ θεραπεία διαφόρων νοσημάτων. Ἦταν κάτι τὸ ἐκπληκτικό! Μέρα νύχτα οἱ δύο ἀδελφοὶ γιατροὶ δὲν ἔπαυαν νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ καθέναν ποὺ τοὺς ζητοῦσε βοήθεια. Τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ ὅμως δὲν εἶναι τὰ ἀναρίθμητα θαύματα ποὺ ἔκαναν ἀλλὰ ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη τους. Διότι παρεῖχαν τὴ θεραπεία σὲ ὅλους δωρεάν! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε τοὺς ἐδόθη καὶ ἡ ἐπωνυμία «Ἀνάργυροι», ποὺ τοὺς συνοδεύει ἀπὸ τότε ὡς τιμητικὸς τίτλος, ἐπειδὴ δὲν δέχονταν χρήματα γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφεραν. Τί θαυμαστό! Ἐπιστήμονες αὐτοί, καὶ ὅμως ἔθεσαν ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἐπιτυχίες τους στὴ διακονία τῆς ἀγάπης!

Τελικὰ αὐτὸ ἦταν τὸ ἀνώτερο χάρισμα ποὺ ἀπέκτησαν: ἡ ἀγάπη. Ἀγάπη πρὸς ὅλους, χωρὶς διακρίσεις. Ἀγάπη γνήσια καὶ θυσιαστική. Ἀγάπη σὰν αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἀπόστολος Παῦλος πλέκει τὸ γνωστὸ ὑπέροχο ἐγκώμιο ποὺ βρίσκεται στὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ καὶ ἀκούσαμε σήμερα. Ἐκεῖ, ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», δηλαδὴ δὲν ἐπιδιώκει τὸ δικό της συμφέρον. Πράγματι! Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγαπᾶ δὲν ὑπολογίζει οὔτε κόπο, οὔτε ἔξοδα, οὔτε τὴν προσωπική του ἄνεση, ἀλλὰ προτιμᾶ νὰ θυσιάζεται γιὰ χάρη τῶν ἄλλων. Τέτοια θυσιαστικὴ ἀγάπη εἶχαν οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ γι’ αὐτὸ ὁ πανάγαθος Θεὸς τοὺς χάρισε αἰώνια τιμὴ καὶ δόξα!

Πόσα ἔχει νὰ μᾶς διδάξει αὐτὴ ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων! Εἰδικὰ στὴν ἐποχή μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους ἀγάπης καὶ θυσίας. Ὁ καθένας μας ἔχει χαρίσματα ποὺ τοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός. Ἂς μὴν τὰ κρατᾶμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Ἂς σκεφθοῦμε τρόπους γιὰ νὰ τὰ ἀξιοποιήσουμε βοηθώντας τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας ποὺ ἔχουν τόσο πολὺ ἀνάγκη! 

«Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν»,  ψάλλουμε στὸ Ἀπολυτίκιό τους. Ἂς παρακαλοῦμε λοιπὸν τοὺς ἁγίους καὶ θαυματουργοὺς Ἀναργύρους νὰ πρεσβεύουν στὸν Δωρεοδότη Κύριο, ὥστε κάθε χάρισμα ποὺ μᾶς ἔδωσε Ἐκεῖνος νὰ τὸ καλλιεργοῦμε ταπεινά, μὲ τὴ συναίσθηση ὅτι τίποτε δὲν μποροῦμε νὰ κατορθώσουμε χωρὶς τὴ βοήθειά του, καὶ μὲ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας, διότι δὲν ὑπάρχει καλύτερο πράγμα ἀπὸ τὸ νὰ μοιράζεται κανεὶς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς ἀδελφούς του.


01/07/2012,  πηγὴ: «Ο ΣΩΤΗΡ»

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Γάμος για πρώτη φορά στο Εκκλησάκι της Αγίας Ξενίας Κόρμι Βάρης.

«Στιγμιότυπα από τον πρώτο γάμο, που έγινε στις 2 Ιουνίου 2012, στο παρεκκλήσιο της Αγίας  Ξένιας , του Ναού του Προφήτου Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης»Ομιλία για τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο.

Ολοκληρώθηκαν οι φετινές Συνάξεις του Αντιαιρετικού Σεμιναρίου, της Ι.Μ. Γλυφάδας, Ε.Β.Β. και Β. για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος.Την Δευτέρα 18-6-2012 και ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, πραγματοποιήθηκε η τελευταία Σύναξη του Αντιαιρετικού Σεμιναρίου για το εκκλησιαστικό έτος 2011-2012 της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. που λειτουργεί για 9η συνεχόμενη χρονιά.  Ομιλητής ήταν ο Υπεύθυνος του Αντιαιρετικού Σεμιναρίου και Προϊστάμενος του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας,  Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, ο οποίος ανέπτύξε το θέμα : «Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των αιρέσεων και των παραθρησκειών κατά το τελευταίο έτος στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

     Ο π. Κωνσταντίνος αναφέρθηκε και παρουσίασε μέσα από τα επίσημα διαφημιστικά τους φυλλάδια αιρετικές κακοδοξίες διαφόρων ομάδων και οργανισμών οι οποίες υπάρχουν και δρουν στην Ιερά Μητρόπολή μας και γενικότερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έδωσε λέξεις κλειδιά και τα ερμήνευσε τα οποία πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι ορθόδοξοι Χριστιανοί όταν τις συναντούν και πρέπει να τους υποψιάζουν. Διάφορες «Εναλλακτικές Θεραπείες και μέθοδοι», «Φιλοσοφίες» Πολεμικών τεχνών, Μασονικά κινήματα και υπόγειες οργανώσεις, «Οικολογικά» προγράμματα ακόμα και τυπωμένα σε προεκλογικές προγραμματικές  θέσεις υποψηφίων κομμάτων, αλλά και εκκλησιαστικών φυλλαδίων και κληρικών με αποκλίνουσες αιρετικές απόψεις. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας ο. π. Κωνσταντίνος  έδειξε και σχετικό εποπτικό υλικό από τις αιρετικές απόψεις του γνωστού  συγγραφέως Λιακόπουλου. Στη συνέχεια έδειξε ένα προτεσταντικό βίντεο σχετικά με την κρίση Του Θεού μετά τον θάνατο προς αποφυγή και έκλεισε την ομιλία του με την συνέντευξη γνωστού Παγκοσμίως πρώην Μασόνου που ξεσκέπαζε την Μασονία και πως συνδέεται με τον Καθολικισμό και την παγκόσμια τάξη πραγμάτων που μεθοδεύεται. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και απαντήσεις από τον ομιλητή.

           Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Κωνσταντίνο όχι μόνο για την σημερινή ομιλία του, αλλά και γενικότερα για όλη του την προσφορά με την επιλογή των ομιλητών καθώς και για την οργάνωση γενικότερα αυτού του Σεμιναρίου που λειτουργεί για 9η συνεχόμενη χρονιά. Ευχαρίστησε επίσης τον π. Κωνσταντίνο Μαλτέζο καθώς και τις εθελόντριες κυρίες για την φιλοξενία τους και φέτος αυτού  του Αντιαιρετικού Σεμιναρίου. Ευχαρίστησε επίσης όλα τα παιδιά που χθες με αυτοθυσία διακόνησαν την 9η Γιορτή του παιδιού. Κλείνοντας ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι ναι μεν διακόπτουμε για το Καλοκαίρι, αλλά δεν σημαίνει ότι σταματάει η εγρήγορσή μας για τον πνευματικό αγώνα και για την προσοχή μας για τις αιρέσεις που πληθαίνουν συνεχώς και αυξάνονται.

          Να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο, με την βοήθεια και την χάρη Του Θεού, θα ξεκινήσει και πάλι για τη νέα εκκλησιαστική χρονιά το Αντιαιρετικό Σεμινάριο.                                            Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Ξαναπές μας.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η «9η Εορτή του Παιδιού» της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Ε. Β. Β. και Β.  Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2012 και από ώρας 6.30 μ.μ. έως 11.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η 9η κατά σειρά Εορτή του Παιδιού, που διοργανώνει με επιτυχία το Γραφείο Νεότητος, της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β.

    Για πάνω από τέσσερις συνεχόμενες ώρες, χιλιάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους από όλη την Αττική, απασχολήθηκαν δημιουργικά στα 25 περίπτερα-δοκιμασίες από τα οποία αποκόμισαν δώρα

και μαζί με τα υπόλοιπα συνολικά 37 περίπτερα όλα   μαζί, μπόρεσαν επίσης να δροσιστούν από το Αναψυκτήριο,

να φάνε νηστήσιμα γλυκίσματα,

παγωτά, σουβλάκια, 


πίτσες,  μαλλί της γριάς, 


να ψυχαγωγηθούν με κουκλοθέατρο, 

θεατρικά δρώμενα, 


κινούμενα σχέδια, κινηματογράφο , 


χορευτικά, 


και μουσική ,


από διάφορα εφηβικά μουσικά συγκροτήματα, 


φυσικά όλα δωρεάν προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως.

   Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Παύλος, έδωσε για άλλη μια χρονιά το παρών και είχε την ευκαιρία, τόσο να έρθει σε άμεση επαφή με τα παιδιά, τους γονείς και γενικότερα κόσμο, μοιράζοντας εικονάκια και την ευχή του. 


Είχε επίσης την ευκαιρία  να ξεναγηθεί στα 37 περίπτερα, και να στηρίξει τους κατηχητές, τους μουσικούς, τους χορευτές και τους ευρύτερα εθελοντές, οι  οποίοι διακόνησαν αυτή τη γιορτή και συνέβαλαν όλοι μαζί στο ωραίο αυτό αποτέλεσμα. 


Ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος, έδωσε σε όλους αυτούς στο τέλος της Γιορτής  διάφορες ευλογίες από βιβλία και δώρα, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του.

        Την ώρα που όλη η χώρα μας είχε την αγωνία για τα αποτελέσματα των Εθνικών εκλογών για το άμεσο μέλλον της,


 τελικά το χαμόγελο των παιδιών και η ικανοποίησή τους,


 την οποία εισπράξαμε όλοι από αυτή την γιορτή, είναι η καλύτερη απάντηση και η προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο...

  


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

www.profitilia-kormpivari.gr

       
Ἀπὸ τὸν πατέρα Παναγιώτη Γκέζο

 «Ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται»
Πολλοὶ εἶναι, ἀδελφοί μου, αὐτοὶ ποὺ ρωτᾶνε· μὲ ποιὰ κριτήρια θὰ κρίνη ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους; Θὰ κριθοῦν ὅλοι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο; Τί θὰ γίνουν ὅσοι ἔζησαν πρὶν ἀκόμα ἔρθη στὸν κόσμο ὁ Χριστός; Μὲ ποιὸ νόμο θὰ τοὺς κρίνη, θὰ τοὺς δικάση; Σὲ αὐτὴ τὴν ἀπορία ἀπαντᾶ ὁ θεῖος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του. Ὅσοι, λέει, δὲν εἶχαν λάβει γραπτὸ νόμο, θὰ καταδικαστοῦν χωρὶς νὰ ἔχουν γιὰ κατήγορο τὸν νόμο, δηλαδὴ μὲ ἐπιείκεια. Ὅσοι ὅμως ἁμάρτησαν ἔχοντας στὴν διάθεσή τους νόμο, αὐτοὶ θὰ κριθοῦν μὲ κριτήριο τὸν νόμο τοῦτο, δηλαδὴ αὐστηρότερα. Θὰ ἔχουν δύο μάρτυρες κατηγορίας, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ εἰδωλολάτρες θὰ ἔχουν μονάχα ἕνα. Ποιοὶ ὅμως εἶναι οἱ δύο αὐτοὶ νόμοι;
Ὁ πρῶτος νόμος ποὺ δόθηκε στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν πάνσοφο Νομοθέτη, τὸν Θεό, ἦταν ἄγραφος. Ἦταν χαραγμένος στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων & εἶναι ὁ νόμος ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν πανίσχυρη φωνὴ τῆς συνείδησης. Εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ, τὸ ἠθικὸ ἀλφάβητο τῶν ἀνθρώπων. «Ὅταν γάρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶ νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν» (Ρωμ. 2-15-15)· γιατί, ὅταν ἔθνη ποὺ δὲν ἔχουν πάρει νόμο ἐκ φύσεως, τηροῦν ὅ,τι λέει ὁ νόμος, ἄρα αὐτοὶ εἶναι οἱ ἴδιοι νόμος γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι αὐτὰ ποὺ ὁρίζει ὁ νόμος τὰ ἔχουν γραμμένα μέσα στὴν καρδιά τους. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἄγραφου νόμου ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν ἀβίαστη βούληση καὶ ἐπιλογὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἔργο εἶναι διπλὸ τοῦ πανανθρώπινου τούτου νόμου. Ἀλλοίμονο ἂν δὲν ὑπῆρχε νόμος. Θὰ βασίλευε ἡ ἀνομία καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν ἡ παρανομία. Ὁ ἔμφυτος νόμος τῆς συνείδησης μοιάζει μὲ τὶς ρίζες τοῦ δέντρου, ποὺ ὅσοι ἄνεμοι καὶ ἂν χτυπᾶνε τοὺς κλώνους καὶ τὰ φύλλα καὶ ὅσες βαρυχειμωνιὲς καὶ ἄν ἔλθουν, αὐτὲς παραμένουν ἀπείραχτες καὶ ἀνέγγιχτες.
Ὁ Θεὸς ὅμως, ἀδελφοί μου, δὲν μᾶς ἄφησε μόνο μὲ τὸν ἄγραφο νόμο, ἀλλὰ μᾶς χάρισε καὶ τὸν γραπτὸ νόμο, τὸν τελειότερο καὶ καθαρότερο. Εἶναι καὶ λέγεται «ἀποκεκαλυμμένος», γιατὶ τὸν ἀποκάλυψε ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ θείου νόμου ἔγινε σὲ δύο στάδια. Τὴν πρώτη φορὰ δόθηκε στὸν Ἰσραὴλ μὲ τὸν Μωϋσῆ καὶ τοὺς Προφῆτες καὶ τὴν δεύτερη μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸ πρῶτο στάδιο ἦταν ἡ Μωσαϊκὴ νομοθεσία. Τὸ δεύτερο ἦταν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἦταν ὁ πρόδρομος καὶ ἡ προτύπωση τῆς Καινῆς Διαθήκης. «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα, ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστὸν» (Γάλ. 3, 23-24).
Καὶ ὁ ἄγραφος καὶ ὁ γραπτὸς νόμος καταγράφουν καὶ διδάσκουν τὴν ἀλήθεια ποὺ σώζει καὶ λυτρώνει. Ἂν ὅμως τοὺς συγκρίνουμε, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὁ ἕνας μοιάζει μὲ νήπιο, ὁ ἄλλος μὲ ὥριμο ἄνθρωπο. Γιὰ τὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἰδιαίτερα ὁ Δεκάλογος ἦταν ὁ πιὸ ἄρτιος ἠθικὸς κώδικας μὲ ἀνάγλυφη τοῦ Θεοῦ τὴν Σοφία. Τὰ θεόφραστα λόγια τοῦ Νόμου ἦταν γιὰ αὐτοὺς «ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον». Ἰδιαιτέρως ὁ Δεκάλογος. Ἀδελφοί μου, ὁ Εὐαγγελικὸς νόμος ποὺ δόθηκε μὲ τὸν Χριστό μας εἶναι ἡ τέλεια ἀποκάλυψη τοῦ θείου θελήματος. Εἶναι «νόμος ἀγάπης» καὶ «νόμος χάριτος», «Νόμος Πνεύματος». Τώρα «οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν», γιατὶ γνωρίσαμε τὴν «καινὴν ἐντολὴν» τῆς ἀγάπης καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπᾶ «νόμος οὐ κεῖται». Τέλος, ἀδελφοί, οἱ εἰδωλολάτρες (ὄχι οἱ νεοειδωλολάτρες, οἱ ἀρνητὲς) θὰ κριθοῦν μὲ συγκατάβαση. Οἱ Ἰσραηλῖτες αὐστηρότερα, οἱ χριστιανοὶ παραβάτες τοῦ θείου Νόμου (ἄγραφου καὶ γραπτοῦ) αὐστηρότατα. «Στῶμεν», λοιπόν, «καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου». Ἀμήν.
Ἀπὸ αὐτὰ ὅμως τώρα μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ δικό μας καθῆκον. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε οὔτε σὰν τοὺς εἰδωλολάτρες μὲ μόνο τὸν νόμο τῆς συνειδήσεως, οὔτε σὰν τοὺς Ἰουδαίους μὲ μόνο τὸν ἀτελὴ καὶ περιορισμένο Μωσαϊκὸ νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὸν Χριστὸ καὶ ἔχουμε πάρει ἀπὸ αὐτὸν τὸν τέλειο ἠθικὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι ἐξερετικὴ ἡ τιμὴ καὶ τὸ προνόμιο αὐτὸ, ἀλλὰ καὶ πιὸ αὐστηρὴ ἡ τιμωρία, ἐὰν τυχόν – Θεὸς φυλάξοι – δὲν ἐφαρμόσουμε τὸν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Μὲ ὁδηγὸ λοιπὸν τὸν θεόσδοτο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀκολουθόντας πιστὰ τὶς ὑποδείξεις τῆς συνειδήσεώς μας καὶ μὲ τὴ χάρι τοῦ Κυρίου ποὺ θὰ μᾶς ἐνισχύει, ἄς προσπαθοῦμε νὰ ἐφαρμόζουμε ὅσα ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ διατάζει, γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ σ’ ἐμᾶς οἱ λόγοι τοῦ θείου ἀποστόλου Παύλου: «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῶ ἐργαζομένω τὸ ἀγαθόν».
Πηγή: Ἀρχιμ. Νικηφόρου Α.Κυπριανοῦ καὶ ἀρχιμ. Χριστοφοροῦ Ν.Παπουτσοπουλοῦ
17.06.2012

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε. Β. Β. ΚΑΙ Β.
    Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2012, ημέρα των Εθνικών μας Εκλογών, η τοπική Εκκλησία της Ι.Μ. Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β. διοργανώνει την 9η Εορτή του παιδιού για 9 συνεχόμενα έτη, στην Πλατεία Σμύρνης Ελληνικού (οδός πρώτης) .

   Τα 37 περίπτερα και για ένα τετράωρο πρόγραμμα (6.30-10.30) με Χορούς, Κουκλοθέατρο, Θεατρικά δρώμενα, Προβολή ταινιών για μικρούς και μεγάλους, δωρεάν φαγητό, γλυκίσματα και αναψυκτικά και ένα σωρό δοκιμασίες για τα παιδιά που τους αποφέρουν δώρα, εγγυούνται την καλή και δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου, όλων μικρών και μεγάλων, σε μία Εορτή που είναι πλέον θεσμός για όλα τα Νότια Προάστια.

   Από αυτή την εορτή να μη λείψει κανείς.

                                      Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Το τελευταίο φετινό Αντιαιρετικό Σεμινάριο, της Ι.Μ. Γλυφάδας, Ε.Β.Β. και Β. για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος.
Την Δευτέρα 18-6-2012 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία Σύναξη για το εκκλησιαστικό έτος 2011-2012, του Αντιαιρετικού Σεμιναρίου, με ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα : «Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των αιρέσεων και των παραθρησκειών κατά το τελευταίο έτος στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

                                            Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Με ένα τραγούδι και φωτιά.

O Μητροπολίτης Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλος σε Ημερίδα του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού.Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού διεξήγαγε με επιτυχία την προγραμματισμένη Ημερίδα της 09.06.2012, 10.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με θέμα«Η Κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας και ο Ρόλος των Κοινωνικών Ιατρείων».

Βασικοί ομιλητές ήταν οι Κωσταρίδου Στ. (Παιδίατρος, Διευθύντρια Γεν. Νοσ. Παίδων Πεντέλης), Παπαδακάκης Εμμ. (Ορθοπεδικός, Διευθυντής ΙΚΑ Αγ. Δημητρίου), Μαραγκός Ι. (Οδοντίατρος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης), Βήχας Γ. (Καρδιολόγος), Ρώτα Μ. (Ψυχολόγος), όλοι εθελοντές του ΜΚΙΕ. Ακόμα, τον λόγο πήραν οι Λιβαδάς Κων. (Ιατρός, Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας), Κομνής Θ. (Οδοντίατρος, εκπρόσωπος Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης), Μιχελάκου Π. (Παιδοψυχίατρος, εκπρόσωπος Κοινωνικού Ιατρείου Πρέβεζας) και Θάνου Ευγ. (Γενική Διευθύντρια Γιατρών του Κόσμου). 


Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο οποίος παρίστατο στην Ημερίδα, απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης που επιβάλλει η εποχή, καθώς και οι συνθήκες εξαθλίωσης τις οποίες βιώνει μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.

Πυρήνας των ομιλιών ήταν η ζοφερή πραγματικότητα στον τομέα της υγείας, όπως την βιώνουν οι γιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας αλλά και αυτοί των κοινωνικών ιατρείων. Κοινός τόπος ήταν ότι τα Κοινωνικά Ιατρεία δρουν βάσει των σαρωτικών αλλαγών που έχει δημιουργήσει η κρίση στον χώρο της υγείας και δεν επιδιώκουν να υποκαταστήσουν το έργο που οφείλει να παρέχει η Πολιτεία. Ακόμα, έμφαση δόθηκε στον χαρακτήρα των Κοινωνικών Ιατρείων, τα οποία λειτουργούν τόσο ως χώρος αλληλεγγύης όσο και ανατροπής.


 Αναφορικά, ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος, εθελοντής του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, τόνισε τα εξής:
«Τα  τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα βιώνουμε μια βίαιη και ραγδαία επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου. Η ανεργία, η δραματική μείωση μισθών και συντάξεων και οι απάνθρωποι και υπέρογκοι φόροι και χαράτσια οδηγούν ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνικού λαού σε οικονομικό αδιέξοδο και στην απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης. Ταυτόχρονα βλέπουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να καταρρέει, την κοινωνική και προνοιακή πολιτική να εξαφανίζονται. Υπάρχει όμως και η φωτεινή πλευρά της κρίσης, η αλληλεγγύη. Τα Κοινωνικά Ιατρεία προσφέρουν δύο βασικά εφόδια στον ανήμπορο και φοβισμένο πολίτη, ελπίδα και αξιοπρέπεια. Δύο όπλα που τον μετατρέπουν από ανήμπορο και φοβισμένο πολίτη σε μαχητικό οπλίτη. Ένας πολίτης-οπλίτης που μπορεί πλέον να αντισταθεί και να ανατρέψει όλα εκείνα τα σχέδια που τον έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση και τον μαρασμό.»


Η Μαρία Ρώτα, ψυχολόγος, εθελόντρια του ΜΚΙΕ, σχολίασε:
«Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ παύουν να αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι. Το Μητροπολιτικό Ιατρείο αρχίζει να γίνεται ένα σταθερό σημείο αναφοράς και στήριξης στη ζωή τους. Τα περισσότερα από τα άτομα αυτά έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο ειδικότητες εθελοντών γιατρών και θεραπευτών. Αυτό αυτόματα τους δημιουργεί ένα σημαντικό αίσθημα ασφάλειας, μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα απόλυτης ανασφάλειας, και τους ενισχύει πολύ και το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους. Εκφράζουν ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση για την ύπαρξη αυτού του ιατρείου.»
Η Σταυρούλα Κωσταρίδου, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, εθελόντρια του ΜΚΙΕ, έθιξε το πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται την οικονομική κρίση:
«Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τα παιδιά. Πρέπει να τους μιλήσουμε ειλικρινά- αποφεύγοντας, όμως, τις υπερβολές. Πρέπει να βλέπουμε ειδήσεις μαζί με τα παιδιά και να σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα.»

Ομάδα Επικοινωνίας Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 96 31 950, Κινητό 69 32 39 41 60
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)
Blog http://mki-ellinikou.blogspot.com/, Email mkiellinikou@gmail.com
 

Το σύστημα θα πέσει.

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

O Μητροπολίτης Γλυφάδας Ε.Β.Β. και Β. κ. Παύλος σε συνέδριο για φυλακές στη Ρουμανία.Ολοκληρώθηκε με επιτυχία προσφέρoντας χρήσιμα συμπεράσματα στους συμμετέχοντες το Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού για Φυλακές IPCA-Europe, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Sambata de Sus της Ρουμανίας και την Ακαδημία της που εδρεύει εκεί, στους πρόποδες των Καρπαθίων , από τις 3 Ιουνίου τρ. ε. . Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν 200 σύνεδροι Κληρικοί και λαϊκοί, που διακονούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, από όλη τη  Ευρώπη και από όλα τα Χριστιανικά Δόγματα.

Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη αδεία και ευλογία της Δ.Ι.Σ, για άλλη μια φορά ήταν ο Μητροπολίτης μας κ. Παύλος, όπου είχε την ευκαιρία, να συνεργαστεί, να ανταλλάξει εμπειρίες και να δημιουργήσει «γέφυρες επικοινωνίας» με άλλους ορθοδόξους Επισκόπους και Ιερείς που διακονούν στις φυλακές, αλλά και να δώσει μία ορθόδοξη μαρτυρία πίστεως, στους εκπροσώπους των υπολοίπων Χριστιανικών Δογμάτων της Ευρώπης.

Ο Τίτλος του φετινού συνεδρίου ήταν: «Δυναμώνοντας την ψυχή –
"Strengthening the Soul"
Ps.138:3 πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει σου Ψαλμ 137,3
και όπως πάντα ακολούθησε τις συνήθεις υψηλές προδιαγραφές σε επίπεδο οργάνωσης αλλά και περιεχομένου, δίνοντας έμφαση στην πνευματικότητα όσων διακονούν στις φυλακές. Οι εισηγήσεις και οι ομάδες εργασίας, προσπάθησαν να διερευνήσουν και να περιγράψουν με στοιχεία, τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που δημιουργεί ή αίσθηση του εγκλεισμού στο μυαλό και την ψυχή τόσο των κρατουμένων, αλλά και των εργαζομένων υπαλλήλων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

  Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, έγινε στη Φυλακή Codlea Romania, χωρητικότητας 1200 κρατουμένων, όπου έγινε ξενάγηση στους χώρους της φυλακής, υπήρχε συζήτηση και διάλογος των συνέδρων, τόσο με τους εργαζομένους όσο και με τους κρατουμένους της φυλακής. Η συγκεκριμένη φυλακή διαθέτει τον μεγαλύτερο Ναό σε φυλακή της Ρουμανίας, όπου εγκαινιάστηκε το 1995 από τον Πατριάρχη Ρουμανίας Θεόκτιστο.

Στα Εγκαίνια ήταν παρών ο Ποιμενάρχης μας, ως Αρχιμανδρίτης τότε προσκεκλημένος του τότε Πατριάρχη και του ΙPCA ως ομιλητής στους επιμορφωτικό σεμινάριο των πρώτων 45 Ιερέων της Ρουμανίας που θα διακονούσαν σε φυλακές. Να σημειωθεί ότι και τα 42 Σωφρονιστικά Καταστήματα της Ρουμανίας με 23000 κρατουμένους, διαθέτουν Ιερό Ορθόδοξο Ναό και Υπεύθυνο Ιερέα και αντίστοιχα Μουσεία.  

                Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου

Ομιλίες π. Αντωνίου Χρήστου
Πατήστε πάνω στην Εικόνα


Δημοφιλή