Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Μήνυμα του Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου για την Έναρξη των Κατηχητικών Συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεως 2013.

ελληνικη  δημοκρατια

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@hοtmail.gr


Ἀριθμ. Πρωτ.  1041                      Ἐν Βούλᾳ τῇ  1ῃ  Ὀκτωβρίου  2013

          Ἀγαπητοί, Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας,
         Ὡς γνωρίζετε, κατά τούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους γιά νά βαπτισθῇ κάποιος καί νά γίνει Χριστιανός ἀπαραίτητο ἦταν νά ὑποβληθῇ σέ τριετῆ ἐπίμονη καί συστηματική κατήχηση προκειμένου νά γνωρίσῃ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως μας.
    Κατά τό διάστημα αὐτό, ὄχι μόνο γνώριζε τά τῆς Εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, ἀλλά καί ἐκαλεῖτο νά καταδείξῃ μέ τήν καθημερινή του ζωή τήν κατανόηση τῶν θείων ἀληθειῶν.
    Ὅμως μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων αὐξήθηκε ὁ ἀριθμός τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Τοῦτο δημιούργησε στούς χριστιανούς γονεῖς τήν ἐπιθυμία νά ἐντάξουν τά παιδιά τους στό σώζον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα, νά ἐπικρατήσῃ ὁ μέχρι τότε ἐκτάκτως ἐφαρμοζόμενος νηπιοβαπτισμός . Ἐδῶ θά πρέπει νά τονίσουμε, ὅτι, τήν ἐποχή ἐκείνη, ἡ θνησιμότητα κατά τήν παιδική ἡλικία  ἦταν πολύ μεγάλη καί γι αὐτό οἱ Χριστιανοί γονεῖς ἐπιθυμοῦσαν διακαῶς τήν ἔνταξη τῶν παιδιῶν τους στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μικράς ἡλικίας.
    Μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ ἔχουμε καί τήν ἀνάδειξη τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἀναδόχου, ὁ ὁποῖος καλεῖται α. ὡς ἐκπρόσωπος τῆς χριστιανικῆς κοινότητος νά διαβεβαιώσῃ τήν ἐν Θεῷ πορεία τοῦ νεοφωτίστου καί β. ὡς πνευματικός πατέρας τοῦ παιδιοῦ, σέ συνεργασία μέ τούς σαρκικούς γονεῖς του, νά ἀνα-λάβῃ τήν ἐπιμέλεια τῆς κατηχήσεως καί τῆς πνευματικῆς καταρτήσεως αὐτοῦ.
    Δυστυχῶς τά ὅσα σωστά ἐθέσπισαν οἱ πνευματικοί μας πρόγονοι τά τελευταῖα χρόνια καί ἰδιαίτερα ἀπό τά  χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί μετά, καταργήθηκαν.
    Ἄν ὅμως ἡ ἀνάγκη ὅλων μας νά μάθουμε καί νά γνωρίσουμε τόν κόσμο καί τά μυστήρια του εἶναι ὑπερβαλόντως ἔντονη, ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας, δέν θά ἔπρεπε τό ἴδιο νά συμβαίνῃ καί μέ «τοῦ Θεοῦ τά πράγματα»;
    Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐδῶ καί δεκαετίες, γιά τήν κάλυψη αὐτῆς τῆς ἀνάγκης, τῆς μετ’ ἐπιμελείας γνώσεως καί σχέσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἰδιαίτερα γιά τούς νέους καί τά ἀκατήχητα παιδιά, ἵδρυσε τόν θεσμό τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Χριστιανικῶν Συντροφιῶν, προκειμένου ἡ ξεχασμένη κατήχηση νά ἐπανέλθῃ στή ζωή τῶν νεαρῶν βλαστῶν Αὐτῆς..
    Τό ἄν ἔχει ἐπιτύχει αὐτός ὁ θεσμός δέν θά μᾶς τό ποῦν οἱ συκοφάντες καί οἱ ἀντίπαλοι τοῦ σωστικοῦ καί θεανθρώπινου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά τά ἑκατομμύρια τῶν χριστιανῶν πού φοίτησαν στά Κατηχητικά Σχολεῖα.
    Ρωτάνε σήμερα πολλοί, τί προσφέρει σήμερα στούς νέους ἡ Ἐκκλησία;
   Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό θά τήν πάρουμε ἄν ἀνατρέξουμε στήν καθημερινή ζωή καί δοῦμε πώς ζοῦν τά παιδιά μέ Θεό καί τά παιδιά χωρίς Θεό. Ἡ Ἐκκλησία δέν διαφημίζει. Προβληματίζει. «Ἔρχου καί ἴδε» εἶναι τό σύνθημα της. Καί καλεῖ τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νά ἀκούσουν τό μήνυμα της.
    Ἀγαπητοί,
   Ἀπό τό ἐρχόμενο Σαββατοκύριακο, 12 καί 13  Ὀκτωβρίου 2013  ἡ Τοπική Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά δείξουμε τήν ἀγάπη καί τή φροντίδα μας γιά τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας προτρέποντας αὐτούς νά ἐγγραφοῦν καί νά φοιτήσουν στά Κατηχητικά Σχολεῖα, στίς Χριστιανικές Συντροφιές καί στίς Φοιτητικές Συνάξεις τῆς Ἐνορίας τους.
   Οἱ εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί οἱ ἀκάματοι συνεργάτες τους στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, Κατηχητές καί Κατηχήτριες, νέοι καί νέες, Ἐπιστήμονες καί Ἐκπαιδευτικοί οἱ περισσότεροι, εἶναι ἕτοιμοι νά τούς ὑποδεχθοῦν καί μέ πολύ σεβασμό καί ἀγάπη νά τούς μιλήσουν γιά τό Χριστό, γιά τούς Ἁγίους, γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τή Χριστιανική ζωή. Γιά μιά ἀκόμη χρονιά, θά δώσουν τόν καλύτερό τους ἑαυτό γιά τήν κατά Θεόν προκοπή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.     
       Μέ τήν βεβαιότητα, ὅτι θά δείξετε καί πάλι τήν ἀμέριστη ἐμπιστοσύνη σας στήν Μητέρα Ἐκκλησία καί θά προσφέρετε, τά παιδιά σας, στό Κατηχητικό, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα τήν Παρθένο Μαρία στό Ναό τοῦ Κυρίου, γιά νά κατηχηθοῦν καί νά ὁδηγηθοῦν μέ ἀσφάλεια ὄχι μόνο στό δρόμο τῆς ἐπίγειας ἀλλά καί τῆς αἰώνιας ζωῆς τους, σᾶς περιμένουμε στήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ μαζί μέ τά παιδιά σας.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


O ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ  Ο Α΄